Forside Grundejerlauget Bestyrelsen / Kontakt Container Området / Links
Forside Vedtægter

Vedtægter for Grundejerlauget Baunehøj med ændringer af 20/3 1971, 17/3 1976, 16/3 1999, 7/3 2008, 22/3 2012 og 19/3 2015.

§ 1


Stk. 1.: Lauget omfatter samtlige ejendomme på:

Alle ejere af ejendomme på nævnte veje er forpligtede til at være medlemmer af Lauget som beskrevet i servitutter tinglyst på de enkelte ejendomme.

Medlemmer af Lauget skal respektere de gældende vedtægter samt de direktiver og forordninger, som er vedtaget på lovligt varslede generalforsamlinger.

Stk. 2.: Lauget tegnes af et flertal i bestyrelsen inkluderende formand og/eller kasserer.


§ 2


Laugets formål er at sikre at kvarteret er attraktivt for såvel eksisterende beboere som kommende beboere.

Stk. 1.: Laugets skal arbejde for, at enhver form for bebyggelse, tilbygning, ombygning, indhegning, vejanlæg og lignende sker på en måde, så området til enhver tid fremstår med et samlet helhedspræg.

Stk. 2.: Det er Laugets opgave at administrere områdets fællesfaciliteter samt opkræve et beløb til dækning af denne administration.


§ 3


Stk. 1.: Lauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Det er kun ejere af ejendomme i kvarteret, der kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne er kontingentfrie i funktionsperioden, men i tilfælde af f.eks. ekstraordinære kontingenter i forbindelse med f.eks. optagne lån m.v. pligtige til at betale dette.

Stk. 2.: Bestyrelsen konstituerer sig efter behov med formand, næstformand, kasserer, sekretær mv.

Stk. 3.: Der vælges 2-5 suppleanter, der i rækkefølge kan indtræde i bestyrelsen ved frafald blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen altid er fuldtallig. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4.: Ethvert medlem af lauget er, uanset fremmøde på generalforsamlingen, forpligtet til at modtage valg for 2 perioder i træk til såvel bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Stk. 5.: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Der laves referat af bestyrelsesmøder som medlemmer ved personlig henvendelse kan få udleveret.


§ 4


Stk. 1.: Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed og afholdes årligt i perioden 15. februar - 31. marts.

Stk. 2.: Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til hver grundejer og afleveres på ejendommene i kvarteret. Indkaldelsen skal indeholde tidspunkt, sted, kontaktpersoner og dagsorden, der minimum indeholder følgende punkter:

  1.     Valg af dirigent.
  2.     Formandens beretning.
  3.     Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
  4.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  5.     Valg af revisor og suppleant.
  6.     Indkomne forslag.
  7.     Eventuelt.

Stk. 3.: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der kontrollerer generalforsamlingens lovlighed samt leder forhandlingerne.

Stk. 4.: Der laves referat fra generalforsamlingen, efter bestyrelsen har konstitueret sig, som efterfølgende kan ses på på Grundejerlaugets hjemmeside.

Stk. 5.: Beslutninger sker med almindeligt flertal blandt de fremmødte, idet der dog kun kan afgives én stemme pr. ejendom. For reglerne om almindeligt flertal gælder dog de i Stk. 6 beskrevne undtagelser. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis mindst 1 anmoder om det.

Stk. 6.: Beslutninger om anskaffelser af fælles goder, optagelse af lån mv. kræver dog ¾ flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Ved beslutning om anskaffelser, der er meget omfattende i forhold til de allerede eksisterende forpligtigelser kræver endvidere vedtagelse med almindelig flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indenfor 1 måned.

Stk. 7.: Der kan ikke vedtages anskaffelser af fælles goder, der ikke kommer alle medlemmer til gode. Ved afgørelsen heraf er kun om medlemmet har mulighed for brug af fælles godet.

Stk. 8.: Kvittering af Grundejerlauget tilkommende panterettigheder, servitutrettigheder eller andre rettigheder over fast ejendom kan foretages af den til enhver tid valgte bestyrelse.

Stk. 9.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, må være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter skøn kopiere og runddele forslaget inden generalforsamlingen.


§ 5


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt har krævet det. Der gælder de samme regler for indkaldelse og forretningsgang som til en ordinær generalforsamling.


§ 6


På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår på skift i lige og ulige år.

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen, så der sikres at der altid er 2 revisorer.

Revisorerne skal senest 1 måned før generalforsamling have forelagt regnskab, bilag mm. og foretage en kritisk gennemgang heraf. Revisorerne skal underskrive det reviderede regnskab inden det fremlægges på generalforsamlingen.


§ 7


Stk. 1.: Til varetagelse af sine opgaver opkræver Lauget hvert år hos hvert medlem et på generalforsamlingen fastsat kontingent svarende til behovet. Beslutning træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2.: Laugets regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentperioden følger ligeledes kalenderåret, ansvaret for betaling påhviler hver ejendoms ejer pr. 2. juni det pågældende år. Kontingentet forfalder med mindst 1 måneds frist for betaling i forhold til udsendelse af opkrævning. Indbetaling sker efter bestyrelsens anvisning - dog under hensyn til at det skal gøres så nemt og billigt som muligt. Restancer kan offentliggøres i referat fra generalforsamlingen.


§ 8


Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning og kræver ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer.

Foreningens opløsning kræver udover generalforsamlingsbeslutning og ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer også, at der på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling vedtages den samme opløsning.

Disse vedtægter er godkendt på Laugets stiftende generalforsamling d. 7. marts 1966 og siden ændret på generalforsamling d. 20. marts 1971, d. 17. marts 1976, d. 16. marts 1999, d. 7. Marts 2008, d. 22. marts 2012 og d. 19 marts 2015.