Forside Grundejerlauget Bestyrelsen / Kontakt Container Området / Links
Forside Deklaration

Undertegnede gårdejer fra Hansine Olesen, Gødvad, deklarerer herved med bindende virkning for mig og efterfølgende ejere af de mig tilhørende ejendomme:


Matr. nr. 9c   Gødvad by og sogn af hartkorn   1 skp.   0 fdk.   2½ alb.

Matr. nr. 9o   Gødvad by og sogn af hartkorn   0 skp.   0 fdk.   0 alb.

Matr. nr. 9p   Gødvad by og sogn af hartkorn   0 skp.   0 fdk.   0 alb.


Følgende:

På matr. nr. 9 o og 9 p samt på parceller, der udstykkes fra matr. Nr. 9 c må der kun bygges enfamilieshuse i én etage og evt. udnyttet tagetage til beboelse eller til blandet beboelse og mindre erhverv (detailhandel o.lign.), som ikke betager bebyggelsen karakter af beboelsesbebyggelse.

Der må i øvrigt ikke på grundene øves nogen virksomhed, haves nogen indretning, oplag eller andet, som ved røg, støj, lugt eller ubehageligt skue eller på anden måde være til ulempe for de omkringboende.

Parcellerne skal efter salg fra min side - være bebygget senest 2 år fra overtagelsesdagen, dog begrænset af eventuelt byggestop eller anden force majeure.

Såfremt denne byggefrist ikke overholdes, er jeg eller den, til hvem mine rettigheder måtte være overført, berettiget til at tilbagetage grundene mod tilbagebetaling af erlagte betalinger på købesummen, men uden godtgørelse for betalte renter eller forbedringer.

Såfremt en køber måtte ønske at afhænde en af ham købt grund inden byggefristens udløb, skal han først tilbyde mig at tilbagekøbe den til samme pris, som den er købt for, Jfr. Ovenfor.

Denne bestemmelse lyses servitutstiftende på ovennævnte matr. nr. e med påtaleret for mig eller den til enhver tid værende ejer af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 9 c m.fl. Gødvad, hvorfra udstykning finder sted - subsidiært Gødvad kommune.


Købere af matr. nr. 9 0 og 9p samt parceller af matr. Nr. 9 c har pligt til at være medlem af en grundejerforening omfattende samtlige ejere af de fra min ejendom udstykkede parceller. Denne forenings medlemmer hæfter solidarisk for de udgifter, som i medlemmernes interesse måtte være at afholde til administration, vedligeholdelse m.v. af fælles forsyningsledninger, herunder veje, kloakker, vandledninger m.v., alt i det omfang disse ledningers administration og vedligeholdelse ikke overtages af det offentlige. Stiftende generalforsamling indkaldes af mig, når et efter mit skøn passende antal parceller er solgt. Nærværende bestemmelse lyses ligeledes servitutstiftende på ovennævnte matr. nr. e med påtaleret for mig, hvilken påtaleret efter foreningens stiftelse overgår til foreningen.

For så vidt angår hele nærværende deklarations indhold henvises i øvrigt til tingbogen, idet byrder og hæftelser tinglyst forud for deklarationens datering respekteres.

Gødvad, den 25 juni 1964


Da matr. nr. 9 c Gødvad by og sogn efter koncipering af foranstående ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 19.6. 64 nu er opdelt i matr. nr. 9 c med hartkorn, som foran angivet, samt i matr. nr. 9 aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, og be, Gødvad by og sogn, alle af hartkorn O alb., så begæres nærværende deklaration ligeledes lyst på disse matre. nr. e.

Gødvad, den 25. juni 1964


Efter at der fra matr. nr. 9 c Gødvad nu yderligere ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 1.10.1964 er udstykket 13 parceller, nemlig matr. nr. 9 bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, og bs, Gødvad by og sogn, alle af hartkorn O alb., så begæres nærværende deklaration ligeledes lyst på disse matr. numre.

Silkeborg, d. 24. oktober 1964.