Generalforsamling den 31/3-2016

 

Antal fremmødte, 63

Valg af dirigent:. Valgt Jørn Würtz

Formandens beretning: Vedhæftes.

 Vores hjemmeside er igen oppe at køre, følg link til hjemmesiden: http://www.grundejerlauget-baunehoej.dk/

Der er ligeledes oprettet en lukket FB. Har vi endnu ikke fundet dig, så led efter os, og kom med i gruppen.

 

Spørgsmål vedr. trafikforhold og beretning:

Hvad gør vi ved vores kørsel i området. 

-       Åse har undersøgt om vi kan ændre fra 50 til 30 kommune sagde nej, da de ikke så det nødvendigt.

-       Hvem skal betale for anlæggelse af vejbump, hvad med bilen. Vi har det senest år talt om at vi forsøgsvis kunne sætte blomsterkasser op som kan fjerne hvis ikke det fungere.

o    Baunehøjvej eller havrevænget er det største problem. Blomsterkasser kan være et problem for  cykler, især børnene. 

o    Blomsterkasser kan evt stilles ude fra fortovet for at cykler kan passere. Pas på med egne bilers parkering. 

o    Hvad er det for ændringer vi ønsker. Skal den være sikker for børn, eller cykelister, eller hvad er det vi vil.

o    Husk det er vores eget ansvar at køre ordentlig i området. 

 

Forslag: Den nye bestyrelse kunne høre kommunen efter om der kan komme et skilt op med 30 km zone. Diskussion omkring muligheder for at sænke farten, kan der arbejdes videre med i den nye bestyrelse.

Der er et fint arbejde for den kommende bestyrelse, at arbejde videre med fartbegrænsning, i forhold til de forslag der er kommet frem.

Ingen yderligere kommentar til formandens beretning. Denne godkendes

 

Budget fremlæggelse:

Lise fremlægger budget.

Vedhæftet Regnskab er godkendt. Regnskab er godkendt for 2016 af revisor m.fl.

Fastsættelse af kontingent på 300 kr. pr husstand.

Indtægter og udgifter 2015

Hensættelse af beløb til jubilæum. Bestyrelsen foreslår at hensætte yderligere 15.000 kr.

-       Dette godkendes.

Sidste år besluttede vi, at der skal være en egenbetaling på 100 kr. pr deltager. Dette for at sikre deltagelse, og en bindende tilmelding. Det blev igen godkendt.

Der bliver stillet spørgsmål til hvad en generalforsamling kostede, når vi ikke længere kan være hos Vejdirektoratet. Det skal vi være opmærksom på til næste budget, da vi grundet afslutning af motorvejsprojektet, nok ikke længere kan benytte lokalerne.

 

Valg af bestyrelse:

Åse er på valg, ønsker ikke genvalg

Henriette er på valg, ønsker ikke genvalg

Lise Moslund, genopstiller og blev genvalgt.

 

Anncathrine Baunehøjvej 61, bliver valgt ind

Kim Søgaard Havrevænget, bliver valgt ind

Suppleanter:


Dorthe Landkildehus
, Rugvænget 18

Ejner Steffensen genvalgt

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste møde. De afgående medlemmer af bestyrelsen, har tilbudt at være behjælpelig med jubilæumsarrangementet.

Valg af Revisor og revisor suppleant.

Jørn Würtz

Erns Bech

Svend revisor suppleant, Rygvænget 22

 

Jubilæumsfest:

Thomas og Henriette fremlagde planer for jubilæumsarrangementet.  Der kommer til at foregå lidt af hvert. Noget er afsløret i aften, andet kommer løbende.

Vi ønsker ideer og input til at vi kan fejre vores forenings 50 års jubilæum. Vi ønsker at tilgodese alle i området og derfor har vi lavet et program der gerne skulle indeholde dette.

Vi håber på så stor deltagelse som muligt. Og vi håber at alle har interesse i at deltage i de forskellige arrangementer og andre sjove indslag der finder sted.

Vi vil fra festudvalgets sige meget gerne have, at alle udfylder og aflevere vores spørgeskema, så vi kan få lavet en sjov quiz om os selv. Skemaet kan printes fra vores hjemmeside, eller rekvireres ved henvendelse til Henriette eller Thomas. Når det er udfyldt, skal det afleveres eller sendes til Thomas.

 

EVT:

Forslag til at alle har en mail adresse så man kan høre nyt hurtigt. Dette vil den nye bestyrelse undersøge. Der er oprettet en gmail, men denne har aldring været benyttet. Hvis man ønsker adgang til denne har Henriette login mm.

Der henstilles til godt naboskab. Dialog er bedre end anonyme breve. Ved et anonymt brev, har modtageren ikke mulighed for, at følge op på, om problemet er løst.

Formanden slutter generalforsamlingen af, med takke for godt samarbejde og den positive indstilling der har været til de tiltag den afgående bestyrelse har arbejdet med.