Generalforsamlingen 14. marts 2013.

 

Der var mødt 55 personer op til generalforsamlingen, som blev afholdt i de gamle Sanistål-lokaler. Der blev serveret pølser og brød, samt hjemmelavet kagebord med tilhørende kaffe.

Poul Erik Poulsen blev valgt som dirigent og kunne indlede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Formandens beretning.

God aften og velkommen til generalforsamling i Grundejerlauget Baunehøj 2013.

Det er skønt at se så mange her i Saniståls gamle kantine der nu er overtaget af Vejdirektoratet som venligst har ladet os låne lokalet gratis.

Vi skal starte aftnen med at vælge en dirigent. Vores ellers trofaste dirigent Jørgen Würtz er rejst på ferie så vi skal have valgt en anden for i aften. Bestyrelsen har spurgt en anden meget erfaren herre - nemlig den tidligere formand Poul Erik Poulsen om han vil overtage opgaven i aften hvis det kan godkendes af jer og hvis der ikke er andre der melder sig?

TAK FOR DET POUL ERIK!

Siden vi mødtes sidst på højskolen har bestyrelsen mødtes 3 gange hvor vi især har haft fokus på legepladsen, men vi har også talt om kørsel, vores hjemmeside og vores økonomi. Ud over bestyrelsesmøderne har et legepladsudvalg bestående af Lise, Debbie og jeg har mødtes et utal af gange i løbet af året hvor vi har brugt timer på at finde legeredskaber der er godkendte til offentlig brug og som vi kan betale os fra.  

LEGEPLADS:
Og lad mig starte med legepladsen. Jeg kan se i min beretning fra sidste år at vi regnede med at have en legeplads klar i sensommeren. Kommunen er meget samarbejdsvillig og positiv overfor legepladsen og Vi har et meget godt samarbejde men vi er i den grad blevet ramt af bureaukrati... Vi skulle nærmest søge tilladelse til at søge tilladelse plus flere afdelinger i kommunen er inde over så det tager også en del tid for dem at snakke sammen. Containerpladsen er ikke kun fredskov som vi skulle søge dispensation for at bygge på, den ligger åbenbart også i landzonen, som også kræver en dispensation. Derudover skal der være en nabohøring, der skal være nogle uger hvor der åbenbart ikke sker noget og så kan vi få en byggetilladelse. Det skal siges at vi har fået underskrevet en brugsaftale med kommunen og kommunen har haft folk oppe og rydde træer og buske på containerpladsen. vi forventer at vi i midten af april meget gerne skulle få den endelige byggetilladelse så vi kan komme i gang! Når vi når så langt så vil bestyrelsen sende en skrivelse rundt til alle husstande hvor vi som der blev foreslået ved den seneste generalforsamling, både bede om hjælp til at bygge og økonomisk hjælp fra dem af jer der gerne vil give ekstra ud over det I gav tilladelse til ved den seneste generalforsamling.
Vi får hjælp til at grave ud til faldsand fra Kornvænget, men vi skal også have kørt jorden væk og det er ikke helt gratis så hvis der er nogle her i aften der enten kan hjælpe med det eller kender nogen der kan så vil vi meget gerne høre fra jer. Vi vil samtidig også gå i gang med arbejdet med at søge tilskud fra fonde så vi kan få råd til flere legeredskaber.

ARRANGEMENTER:
Det er nærmest blevet en tradition - siden sidst har vi igen afholdt en Skt hans fest og fastelavn.
Skt. Hans festen blev holdt på containerpladsen hvor der var fin plads. Michael havde lavet en rigtig flot heks og bål og tilbød børn og voksne at klatre i træerne og det blev en stor succes så tak til Michael for det store arbejde. Vi havde en rigtig hyggelig aften hvor både store og små deltog.
Fastelavnsfest hos Michael er en tradition og igen i år mødtes vi der til tøndeslagning og fastelavnsboller i kulden. Igen havde omkring 70 meldt sig til og i år havde vi også indbudt Havreparken. Jeg fik at vide sf en mor fra Havreparken at hendes døn havde spurgt om ham ikke måtte komme med men hun måtte skuffe ham med et nej fordi de jo bor på den anden side af bumpet for enden sf Havrevænget - og sådan skal det ikke være. Et par familier kom med og forhåbentlig se vi flere næste år så vi kan styrke forholdet til andelsboligerne.
Bestyrelsen er meget åben overfor andre arrangementer! Vi vil meget gerne have ideer fra jer hvis i synes der er noget der mangler.

KØRSEL:
Som de forgange år har kørsel i vores område fyldt meget uden at vi dog har taget yderligere skridt. Jeg har henvendt mig til andelsboligerne og bedt dem om at tage kørsel op til deres generalforsamlinger og jeg vil igen appellere til at vi passer på hinanden! Der er kommet flere børn til i vores kvarter og det er vores alle sammens pligt at passe på dem i trafikken.
Vi må køre 50 km i timen - bestyrelsen synes det burde hedde max 30. I den forbindelse vil jeg lige fortælle jer en lille sand historie. vores suppleant Henriette bor på Bygvænget og en dag løb hendes 4 årige søn i fuld fart ned mod Baunehøjvej. hun kaldte naturligvis på ham for at få ham til at stoppe og imens hun forsøgte at fange ham kunne hun se en bil komme kørende i ret høj fart. Da Henriette tog fat i føreren lød svaret at hun da ikke kørte særlig stærkt. Men få dage efter vendte bilisten tilbage til Henriette og fortalte at hun efterfølgende havde kigget på sit speedometer da hun kørte på den samme strækning - og hun var oppe på 70 km i timen! Så Kig på jeres speedometer - nogle gange kan man blive overrasket. Eller gør som nogle af os, hold bilen i anden gear, så er det svært at komme op i fart. Det ville være ubærligt hvis et barn blev kørt ned fordi vi synes vi har for travlt eller ikke er opmærksomme på farten.

HJEMMESIDE:
Ved den seneste generalforsamling takkede vi Per Laursen for lang tids samarbejde omkring vore hjemmeside og suppleant Debbie overtog opgaven og det har hun gjort på fornemmeste vis og ganske gratis. Så tak til Debbie! Og her vil jeg elegant springe over til containerordningen der kan ses på vores hjemmeside og sige at den ikke er blevet ændret siden sidst.

ØKONOMI:
Vi har nogle poster der koster penge de næste år. Legepladsen skal bygges og så har vi i 2016 50 års jubilæum som skal fejres med maner. Derfor stemte vi sidste år for at sætte kontingentet op til 400 kr. Det har givet lidt luft i økonomien som i vil se lidt senere og derfor vil bestyrelsen foreslå at vi i år sætter kontingentet ned til 350 kr. VI vil meget gerne have input til hvordan vi skal fejre vores jubilæum.

TIL SLUT:

Bestyrelsen har kommunikeret med flere medlemmer. Vi er meget glade for ideer og holdninger til vores arbejde men jeg vil appellere til at vi fortsat holder en saglig og konstruktiv tone. Bestyrelsen gennemfører ingenting uden opbakning fra jer via afstemninger og diskussioner til generalforsamlingerne. Vi arbejder for at gøre vores område mere attraktivt og styrke nabofællesskabet til glæde og gavn for os alle!

Så vidt formandens beretning.

 

Der var ingen kommentar til Formandens beretning.

Gennemgang af regnskab. Dette godkendtes.

Valg af nye medlemmer til bestyrelse samt revisor. Morten og Niels var på valg samt de to suppleanter Henriette og Debbie. Morten blev genvalgt, nyt medlem i stedet for Niels blev Allan Poulsen. De to suppleanter Henriette og Debbie blev genvalgt. Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Der var kommet forslag fra bestyrelsen om at nedsætte kontingentet fra kr. 400 til kr. 350, for at imødekomme medlemmernes ønske fra sidste generalforsamling, hvor en kontingentstigning blev vedtaget. Der var en positiv stemning for at beholde kontingentet på de nuværende 400 kr. Der var uenighed om, hvorvidt der kunne stilles forslag til andet beløb end de kr. 350 som bestyrelsen havde foreslået.

Forslaget om at ændre kontingentet fra kr. 400,- til kr. 350,- blev nedstemt ned, 5 for forslaget og 50 i mod.

Der var stillet forslag om, at der skal pålægges et gebyr ved manglende rettidig betaling af kontingentet. Det blev vedtaget at rykkere pålægges et gebyr på 100 kr.

Forslaget vedtaget.

 

EVT.

-          Der var et ønske fra forsamlingen om, at man tager hensyn til sine naboer når der slås græs.

-          Der blev henstillet til, at de der anskaffer sig dyr, sørger for at deres efterladenskaber fjernes, samt at de holdes i snor i området. Området ved den kommende legeplads er ikke et hunde luftningsområde.

-          Der var ros til Debbie for den flotte hjemme side.

-          Michael fortalte at han er bo-mester i lokalrådet i Gødvad. Lokalrådet vil synliggøre området og være opmærksom på de forskellige høringssvar der er på tiltag i området.

-          Bestyrelsen efterlyste ideer til hvorledes forenings 50-års jubilæum skal fejres.

 

Generalforsamlingen afsluttes med oplæg fra Vejdirektoratet.

 

Bestyrelsen takker for et godt fremmøde til GF og vil i det kommende år arbejde videre med:

-          Anlæggelse af legeplads.

-          Arrangementer i området.

-          Opdatering og udvikling af hjemmesiden.

-          Evt. trafiksikkerhed i området.