Generalforsamling 22. marts 2012

 

1.      Valg af dirigent:

Jørgen Würtz valgt som dirigent – GF er varslet korrekt og rettidigt.

 

2.      Formand Åse Andersson byder velkommen og afholder sin beretning.

God aften og velkommen til generalforsamlingen i Grundejerlauget Baunehøj 2012. Det er skønt at se så mange mennesker!

Vi holder årets generalforsamling her på Højskolen fordi vi i bestyrelsen har besluttet at afprøve nogle forskellige steder indenfor en rimelig radius af vores hyggelige villakvarter. Som I måske også har bemærket så afprøver vi også forskellige menuer. Sidste gang var det vin og for lidt mad, denne gang er der ingen mad men forhåbentlig nok kage til alle! Vi er meget åbne overfor ris ros og gode forslag til hvor vi kan afholde generalforsamlinger fremover og hvad vi skal have at spise undervejs. Så sig endelig til.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen mødtes 4 gange. Vi har arbejdet med en legeplads, kørsel i vores område, arrangementer, containerordningen, vores økonomi og vores hjemmeside og de næste minutter vil jeg fortælle jer mere om dem.

 

LEGEPLADS:

Et af de helt centrale emner vi har arbejdet med er etableringen af en legeplads. Bestyrelsen vil gerne bygge en legeplads på containerpladsen og vi forestiller os at den ser således ud (billede) Bestyrelsen har nedsat et legepladsudvalg som har undersøgt mulighederne. Der er meget strenge krav til sikkerheden omkring en legeplads og redskaberne optager en del plads men vi forestiller os at legepladsen skal bestå af et legetårn med rutschebane, et gyngestativ og et vippedyr der hedder Niels. Og så skal der være borde/bænkesæt. Vi vil også sætte et hegn op omkring legepladsen. Vi arbejder stadig på hvordan det skal se ud – både af hensyn til trafikken, mulighederne for at lege i skoven omkring legepladsen og af forsikrings-mæssige hensyn. Legeredskaberne og hegn koster ca 25.000 kroner og så er der alt papirarbejdet der koster omkring 5000 kroner. Kommunen har været meget samarbejdsvillig og positiv  overfor vores planer og vil gerne fjerne buske og småtræer for os men vi skal selv gøre containerpladsen klar til at bygge på. Det vil blandt andet sige at lave et dræn på pladsen så regnvand kan forsvinde og etablere et faldunderlag. Sidste år tilbød Hr Svensen at sponsorere sand til faldunderlag og det holder vi ham op på når det bliver aktuelt. Vi vil meget gerne bede om al den hjælp vi kan få fra jer så det legepladsen ikke bliver for dyrt for foreningen.  Både hvis I vil hjælpe med gøre containerpladsen klar til at bygge en legeplads på med faskiner og planering osv. samt at arbejdet med at etablere legepladsen. Vi vil også MEGET gerne have hjælp til økonomien! Vi har undersøgt mulighederne for en sponsorlegeplads  men det har vist sig at være en alt for dyr løsning. Så hvis I kender andre virksomheder der kunne være interesseret i at sponsorere nogle ting til legepladsen så sig endelig til!

Kommunen kræver et årligt (muligvis hver andet år) tilsyn med legepladsen og det koster MAX 2500 kroner. Ifølge entreprenørgården er det gennemsnitsprisen for en institutionslegeplads så det bliver helt sikkert billigere for os. Forsikringsmæssigt bliver det ikke dyrere. Jeg har tjekket med Almindelig Brand og legepladsen skal blot skrives ind i vores forsikring uden meromkostninger.

Når/eller hvis I lidt senere godkender etableringen af en legeplads på containerpladsen vil bestyrelsen gå videre med arbejdet. Vi skal have en skovlovsdispensation og det vil kommunen hjælpe os med. Det tager omkring 3-4 måneder.  Så med lidt held kan vi have en legeplads klar i sensommeren. 

 

ARRANGEMENTER:

Siden sidst har vi afholdt en Sankt Hans fest og en fastelavnsfest. Og fastelavnsfesten hos Michael er nu blevet en tradition da den er blevet afholdt to gange.  Arrangementet d. 19 februar blev igen en stor succes – over 70 børn og voksne deltog og flere voksne var også klædt ud og som I forhåbentlig kan se på billederne så hyggede vi os. I kan måske også skimte vores dirigent på nogle af billederne. Og lad det være en opfordring til alle – det er ikke nødvendigt at have børn for at være med. Tøndeslagning er hurtigt ovre så der er masser af tid til snak over en fastelavnsbolle og en kop kaffe. Men vi ser gerne at dirigenten klæder sig ud næste gang ;o)

Tilbage i juni afholdt vi en Sankt Hans fest på Bygvænget der på trods af regn i store mængder var velbesøgt og hyggelig. Som billederne viser, var der taget hensyn til både store og små når det gjaldt drikkevarerne.

Vi agter at fortsætte med at arrangere Fastelavnsfest og Sankt Hans for alle jer – og vi planlægger også en bankoaften og eller en se-fodbold-aften. Vi vil meget gerne høre fra jer hvis I har forslag til arrangementer for foreningen. Både noget vi kan arrangere men også noget som I gerne vil arrangere og som vi kan støtte økonomisk.

KØRSEL:

Kørsel i vores område har igen i år fyldt meget til vores møder. Af kommunen har vi med så mange ord fået oplyst at det ikke er muligt at få hastigheden sat ned til 30 km/t. Ifølge loven må man køre 50 km/timen på villaveje som vores. Jeg arbejder fortsat på at få kommunen til at kigge på vores veje igen – men det har dog ligget lidt i dvale må jeg indrømme på grund af de andre ting vi arbejder med. Jeg vil til næste generalforsamling se om ikke vi kan komme videre med de planer.

Men når det er sagt så er det stadig vores forbandede pligt at passe på de mange børn der bor i vores område!!! Jeg ved at det på ingen måde er særligt ophidsende at køre 30 km i timen – og at vi alle ofte har en travl hverdag.

MEN DER ER INTET HER I LIVET DER ER SÅ VIGTIGT AT DET ER VÆRD AT RISIKERE AT KØRE ET BARN NED!!!!

Vi mister ganske få sekunder i vores travle hverdag ved at sætte farten ned til højst 30 km i timen. Hold øje med jeres hastighed når I kører i vores område – det gælder alle, også os i bestyrelsen! Og lad os minde hinanden på det hvis vi oplever at nogen har lidt for meget fart på – og lad være at tage det ilde op. Det er kun for at beskytte børn og for den sags skyld også kæledyr.

KØR LANGSOMT!!! Jeg kan ikke sige det nok gange.

 

CONTAINER-ORDNING:

Noget andet vi har kigget på er vores containerordning. Vi har i øjeblikket 6 containere om året. Vi skærer det nu ned til 5: en i april, maj, juni, september og oktober. Planen for containerne kan som altid ses på vores hjemmeside.

HJEMMESIDE:

Bestyrelsen vil meget gerne forny vores hjemmeside. Vi vil gerne gøre den mere brugervenlig og gøre den til et centralt sted at se hvad der sker i vores område. Både med arrangementer, salg af huse, indkaldelser osv. Per Laursen har været en tro og dygtig webmand i mange år – men han er klar til at overgive hjemmesiden til en anden, og derfor vil vi høre om der er nogle af jer der kunne være interesseret i at overtage opgaven. Ifølge Per er det ikke et voldsomt krævende job – men der vil jo være lidt i opstarten af en ny side. Ring, skriv eller kom forbi mig eller en af de andre i bestyrelsen hvis I er interesseret. Ellers må vi ud og købe hjælp.

 

ØKONOMI:

Som I kan høre har vi mange planer for vores fællesskab og for vores område. Vi vil lave flere arrangementer, vi vil etablere en fælles legeplads, vi vil arbejde på at nedsætte kørselshastigheden og vi vil opgradere vores hjemmeside. OG om 4 år fylder foreningen 50 år og det vil vi gerne fejre med maner. Derfor vil vi hæve vores årlige kontingent til 400 kroner i en periode så vi har råd til forbedringerne og festlighederne.

TIL SLUT:

Til slut vil jeg lige fortælle jer at jeg har taget kontakt til bestyrelsesformændene for enden af Havrevænget. Begge foreninger har fået ny formand og vi har aftalt at mødes i April for at hilse på hinanden og høre mere om hvad vi hver især arbejder på. Jeg vil især sætte fokus på deres kørsel i området.

Og så har jeg modtaget en mail om at der er forsvundet 4 katte fra Bygvænget. En beboer på vejen beder os alle om at holde øje med om der er nogen der samler kattene op og forsvinder med dem. Det skal naturligvis være muligt at holde husdyr i vores forening og det er vigtigt at vi alle passe på dem. Hvis er der dyr der generer så snak med hinanden om det – eller tag kontakt til os så vil vi forsøge at hjælpe. Det skal så samtidig også siges at dem der har kæledyr skal huske at samle efterladenskaber op og holde hunde i snor såfremt I møder nogle med børn eller nogen der ikke ser ud til at være glade for dyr.

Så vidt formandens beretning

 

Herefter fri debat.

-          Der kommenteres til kontingentstigning og foreslås, at en evt. jubilæumsfest finansieres ved deltagerbetaling i stedet for betaling fra Grundejerlaugets midler.

-          Der spørges til den muligt kommende legeplads: om der evt. kunne findes en anden grund? Om der planlægges at sætte hegn op ud mod vejen? Og om legepladsen evt. kunne etableres i Havreparken og i samarbejde med andelsforeningen?

Bestyrelsens svar: Vi har undersøgt muligheden for anden placering og ikke fundet bedre sted end containerpladsen. Desuden har vi i bestyrelsen diskuteret muligheden for samarbejde med Havreparken om legeplads der, men har fundet, at en legeplads indenfor vores eget laug er mere attraktivt i forhold til afstand og synlighed i området. Der er planlagt opsætning af hegn ud mod vejen.

-          Der stilles forslag om at afholde GF på sprogskolen næste år, hvis dette er muligt.

-          Der stilles spørgsmål, om kommunen kan indføre egenbetaling til lys i lygtepæle og andet, som i øjeblikket betales af kommunen? Til dette svarer Jørgen Würtz, at så skal området gøres til privat vej, hvilket medvirker, at veje og fortove osv. skal sættes tiptop i stand – og det har kommunen ikke råd til!

-          Der kommenteres på reduktionen i containerordningen, at dette er en god idé, da containerne stadig ikke fyldes helt.

-          Der foreslås at gøre noget ved skovvejen fra Bavnehøjvej til Bergensvej, da det er den korteste vej til bus fra vores område. Jørgen Würtz svarer, at det er kommunens ansvar at vedligeholde.

-          Ligeledes efterspørges, at vejene i Havreparken ryddes for sne om vinteren, da de er meget glatte, og der ikke er fortov i området. Dette er også kommunens ansvar, men bestyrelsen tager fat i kommunen.

-          Der opfordres til, at beboere på sidevejene husker at standse ved udkørsel til Bavnehøjvej.

-          Der gives ros til bestyrelsen for det gode arbejde i Grundejerlauget.

 

Formandens beretning godkendes af forsamlingen.

                                                                                     

3.      Regnskab for 2011 og Budget for 2012, ved kasserer Morten Fenger-Grøn.

Se vedlagte. Der er brugt lidt mere end budgetteret på containere og Generalforsamling.

 

Kommentarer til regnskab:

-          Der sættes spørgsmålstegn ved, hvad posten ”Administration” på regnskabet dækker over, og om det er nødvendigt med honorar til formand og kasserer og fx omdeling af breve mv., når bestyrelsesarbejdet er frivilligt. Her pointeres det, at man kan tvinges til en bestyrelsespost, hvis ingen ønsker at stille op, samt at der også er udgifter til printerpapir og –patroner, som dækkes af honoraret. Er desuden noget, der er vedtaget på tidligere generalforsamlinger.

 

Kommentarer til budget:

-          Både tilslutning og utilfredshed med kontingentstigningen på 100 kr. Procentmæssigt er det en relativ stor stigning, men set i lyset af øvrig prisudvikling og tidligere kontingentsatser er det en rimelig stigning. Desuden pointeres det, at kontingent fastsættes for et år af gangen, og at vi forventer at fastfryse det på dette niveau eller nedsætte det igen til næste år.

-          Der gøres opmærksom på, at der er opstået en ny grund på Havrevænget 29, som jo i grunden også skal betale kontingent.

-          Der stilles spørgsmål om budgettet for legepladsen. Om legepladsen kan betales af kontingentstigningen, eller om der skal lån til. Målet er at holde legepladsudgifter indenfor budgettet.

-          Der opfordres til at lave en indsamling i området til legepladsen, da nogle gerne vil bidrage udover kontingentet, samt evt. at børnefamilier betaler lidt ekstra. Ligeledes foreslås det at søge sponsormidler fra virksomheder i området tæt herpå, og der opfordres til hjælp fra medlemmerne til forskellige opgaver. Her melder Klaus Paulsen fra Bygvænget som sponsor til advokatbistand i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse mv.

-          Der foreslås at flytte indkrævning af kontingent til om foråret, hvor store dele af udgifterne skal betales, bl.a. til GF og containere.

Regnskab og budget godkendes.

 

4.      Forslag om kontingentstigning for år 2012.

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning fra 300 kr. til 400 kr. for det kommende regnskabsår.

Forslaget vedtages med kun 3 stemmer imod og stort flertal for (ikke alle stemmer talt op).

 

5.      Bestyrelsesmedlemmer og revisorer på valg:

Åse Andersson, Lise Moeslund og Michael Engberg er på valg. Alle tre genopstiller og vælges.

Suppleanter Henriette Appelt og Debbie Denice Thompson genopstiller og vælges.

Revisorer Ernst Beck og Jørgen Würtz genvælges.

Revisorsuppleant Svend Nørgaard genvælges også.

 

6.      Forslag om anlæggelse af legeplads.

Bestyrelsen foreslår, at Grundejerlauget giver lov til at etablere en legeplads på containerpladsen. Der budgetteres med 25.000 kr. til legeredskaber og hegn + 5.000 kr. til tilladelser mv.

 

Debat:

-          Et medlem giver udtryk for skepsis i forhold til levetiden på en legeplads og på behovet i længden, idet han bemærker, at der, når børnene bliver store, er risiko for hærværk og afbrænding mv. Bestyrelsen svarer, at vi i fællesskab må passe på legepladsen, og at der fortsat vil være små børn i de kommende mange år.

-          Hvad koster det årlige tilsyn? Svar: Max 2500 kr. og nok snarere omkring 1000 kr.

-          Der foreslås anlæggelse af en petanque-bane sammen med legepladsen. Peter Svendsen på Havrevænget melder sig straks som sponsor af stenmel.

-          Kim Søgaard fra Havrevænget melder sig som sponsor af et stk. vippedyr til legepladsen og Peter Svendsen sponsorerer faldsand til legepladsen.

Afstemning: Forslaget godkendes med kun 2 stemmer imod (ikke alle stemmer talt op, men et stort og tydeligt flertal, der stemte for).

 

7.      Vedtægtsændring.

Bestyrelsen stiller et forslag om en lille ændring i vedtægterne, da der i disse ikke er skrevet noget om, hvem der tegner Grundejerlauget, og dette giver lidt problemer i banken, når der skal konstitueres en ny bestyrelse. Derfor udspecificeres det nu i vedtægterne, hvem der tegner foreningen.

 

Afstemning: Forslaget godkendes med alle stemmer for forslaget.

 

8.      Eventuelt.

-          Spørgsmål igen til legepladsen: Hvordan skal legepladsen vedligeholdes? Og hvor længe kan redskaberne holde? Svar: Bestyrelsen forestiller sig, at man evt. kunne holde en årlig arbejdsdag, hvor det ville være naturligt, at fortrinsvis brugere af legepladsen (børnefamilier), men også andre velvillige, kunne deltage. Desuden kunne vedligeholdelse af redskaber evt. komme på budgettet.

 

Generalforsamlingen afsluttes med oplæg fra Vejdirektoratet og herefter kaffe og kagebord.

 

Bestyrelsen takker for et godt fremmøde til GF og vil i det kommende år arbejde videre med:

-          Anlæggelse af legeplads.

-          Arrangementer i området.

-          Opdatering og udvikling af hjemmesiden.

-          Evt. trafiksikkerhed i området.