Generalforsamling 17. marts 2011

 

1.       Valg af dirigent:  Jørgen Würtz.

Generalforsamligen er varslet korrekt. Dagsorden godkendt.

 

2.       FORMANDENS BERETNING:

Go’aften og velkommen til dette års generalforsamling i Grundejerlauget Bavnehøjvej. Det er godt at se så mange fremmødte. Ved den seneste generalforsamling var vi omkring 35 mennesker og her måtte vi sige farvel og mange tak til nogle rutinerede kræfter da Poul Erik Poulsen stoppede som formand og Leif Richardt stoppede som revisor.

Mit navn er Åse Andersson og jeg har været formand i vores grundejerlaug siden vi konstituerede os efter den seneste generalforsamling. Morten Fenger Grøn blev kasserer, Lise Moeslund blev sekretær, Niels Holting fortsatte som containeransvarlig, Michael Tams Engberg er menig medlem og Henriette Appelt og Debbie Thompsen er suppleanter. Så har vi fået sat ansigter på alle navne i bestyrelsen.

Jeg stillede op til bestyrelsen med de formål at arbejde for at sætte kørselshastigheden ned i vores område – og for at skabe bedre fællesarealer og relationer blandt naboer. Jeg tror på at jo bedre vi kender hinanden – jo mere passer vi på hinanden.

Senest har bestyrelsen nedsat et fastelavnsudvalg som arrangerede en fastelavnsfest d. 6 marts for blandt andet at lære hinanden bedre at kende. Festen blev en stor succes. 70 mennesker meldte sig og vi i bestyrelsen var positivt overraskede over hvor mange børn og børnebørn der er i vores område. Vi er nu klar til at nedsætte et sankthansudvalg så vi kan fejre den aften her i området. Og der håber vi naturligvis på lige så stor opbakning og tilmelding. Vi vil meget gerne have flere forslag til arrangementer som kan komme området til gode.

I det forgange år har bestyrelsen holdt 4 møder hvor vi især har sat fokus på containerordningen,  muligheder for at lave en legeplads i området og hastighedsbegrænsning.

Her vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at køre langsomt!

Jeg ved at vi må køre 50 km i timen – men vores Fastelavnsarrangement viste med al tydelighed at der bor rigtig mange små børn på vores veje – og som min farfar sagde ”efter en bold kommer altid et barn.” Lige gyldigt hvor godt vi forsøger at opdrage så kan et barn sagtens stikke efter en bold eller andet der lige fanger deres opmærksomhed.

DET ER VORES PLIGT SOM VOKSNE AT PASSE PÅ BØRNENE I OMRÅDET. I MISTER BLOT NOGLE FÅ SEKUNDER I JERES TIDSPLAN VED AT SÆTTE FARTEN NED TIL 30 I VORES OMRÅDE. DET ER IKKE TIL AT BÆRE AT MISTE ET BARN.

Jeg har taget kontakt til kommunen for at få afklaret hvorvidt det er muligt at få sat hastigheden ned i vores område. Hvis det ikke er muligt vil bestyrelsen arbejde videre med at etablere vejbump eller andet der sætter hastigheden ned.

Vi i bestyrelsen har besluttet at skære antallet af containere i år fra 11 til 6 containere – og vi har tanker om at reducere ordningen yderligere med tiden hvis de 6 tilbageblevne containere ikke bliver brugt tilstrækkeligt.  Når Morten gennemgår budgettet om lidt vil I kunne se hvor meget containerne har kostet og hvad nedskæringen betyder for budgettet.

Vi har også arbejdet på at etablere en legeplads, et fællesareal eller andet som kan komme områdets beboere til gode. Vi i bestyrelsen tror på at et fællesareal vil gøre området mere attraktivt – både for nuværende og kommende beboere. Vi har brugt en del tid på at undersøge hvor et sådant fællesareal skal se ud og hvor det kan placeres og indtil videre er containerpladsen det bedste bud. Sidst i 2010 og i silende regn mødtes Niels og Morten med en repræsentant fra kommunen for at se på mulighederne på containerpladsen. Vi har undersøgt regler for etablering – vi skal kigge nærmere på priser, eftersyn og forsikringer inden vi går videre med planerne. Silkeborg kommune er som bekendt i gang med de største besparelser nogensinde og det har derfor ikke været muligt at få økonomisk støtte fra kommunen, men kommunen er åben overfor at vi kan bruge containerpladsen på Havrevænget.

Når der skal etableres et legeplads eller andet vil det blive varslet så det kan tages op til afstemning på en generalforsamling. 

Vi arbejder også på at genetablere et forhold til Havreparken. Det tidligere samarbejde gik i stå da foreningen Havreparken søgte om mageskifte for at få området bag boligerne skiftet ud med området bag parkeringspladserne. Vi henvendte os til kommunen for at høre om det var efter reglerne og herefter blev mageskiftet aflyst. Inden da var vi allerede kommet lidt skævt ind på hinanden fordi vi ikke kunne få præcist svar på et økonomisk samarbejde om fællesarealet bag boligerne. Men det er nu bestyrelsens hensigt at tage fornyet kontakt til området og forsøge at genetablere forholdet. Vi vil ikke støtte fællesarealet økonomisk men vi vil gerne have et bedre naboskab med det formål at vi alle passer bedre på hinanden og på hinandens børn. 

Sidst men ikke mindst har vi kigget på vores økonomi. Som jeg har fortalt har vi mange planer – et fællesareal og fartdæmpning som nogle af de dyreste planer. Vores kontingent er ikke steget de seneste mange år men det er priserne. Vi i bestyrelsen vil derfor gerne hæve vores kontingent til 300 kroner per husstand – og det vil vores kasserer Morten fortælle mere om lige om lidt når han gennemgår vores budget. Så vidt formandens beretning i år.

 

Efterfølgende diskussion:

-          Spørgsmål, om vi ikke kan få et 30 km/t skilt, som i Havreparken? Morten og Åse svarer herpå ift. den tidligere gennemførte hastighedsmåling.  Der henvises til sidste års generalforsamling, hvor denne undersøgelse blev fremlagt.

-          Legeplads: Spørgsmål om evt. støtte via fonde? Åse svarer, at vi i bestyrelsen er i gang med at undersøge fonde eller evt. reklamelegeplads.

Legeplads: Kan vi gøre det i etaper? Et dyr ad gangen? – også vores plan. Morten svarer dog også, at noget af det det dyre er faldunderlaget, som er nødt til at blive anlagt på en gang.

-          Containerordning: Kommentar fra tilhører om, at august et dumt tidspunkt at have en container på.  Åse svarer, at det netop er en af dem, bestyrelsen påtænker skære væk.

-          Genoptage samarbejde med Havreparken? Bestyrelsen påtænker at forsøge at genoptage samarbejdet med Havreparken om evt. arrangementer i området. 

Formandens beretning godkendt. 

3.       Regnskab for 2010 – Budget for 2011

Morten fremlægger begge – se vedlagte.

-          Regnskab til diskussion: 

Spørgsmål til forsikring: Hvorfor har vi sådan én? Peter Svendsen, tidligere medlem af den bestyrelse, der tegnede forsikringen, svarer: Baggrunden for den forsikring, vi har, er, at bestyrelsen ikke skal hæfte for evt. skader ved fælles arrangementer. 

Ikke øvrige kommentarer til regnskabet. Regnskab godkendt. 

-          Ad Budget: Morten har undersøgt kontingent gennem tiden og ser, at den ikke er steget de sidste mange år, og kontingent er lav set i forhold til øvrige prisstigninger generelt og huspriser. Han argumenterer for, at vi må have en større økonomisk ramme, så vi har bedre muligheder for at lave arrangementer og andet. Også set i et større perspektiv, hvor investering kan være med til at give større værdi af vores huse, fx ved investering i legeplads, fartdæmpning osv. 

Ny post på budgettet: Penge hensat til senere formål, arrangementer.  

Ændring af kontingent med prisstigning fra 200 kr. til 300 kr.

Kommentarer fra tilhørere til budgettet:

-          Grundejerlauget fylder snart 50 år – der skal vi vel bruge nogle af de hensatte midler.

-          Kan vi evt. optage lån til vejbump? Det er en generalforsamlings beslutning, og ifølge Jørgen Würtz kan dette være ”farligt”, idet vi risikerer, at kommunen vælger at forære os vejen, så de selv slipper for vedligeholdelse osv.

-          Spørgsmål om vi selv KAN anlægge vejbump, selvom vejen er offentlig? Svaret er, at der skal søges tilladelse – med andre ord: kommunen bestemmer, og vi betaler. 

-          Kommentar til spørgsmålet om evt. lån: vi skal være opmærksomme på, at det nok er bestyrelsen, der hæfter for lånet.

-          Hvorfor nøjes med at hensætte 50 kr. pr husstand til senere formål, når regnskabet balancerer? Hvorfor ikke hensætte 100 kr.? Vi skærer jo også i containerordningen. Morten svarer, at vi i første omgang budgetterer ydmygt, da der kan komme flere udgifter. 

Budget i øvrigt godkendt.

 

4.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg:

Morten Fenger-Grøn (Kasserer)

Niels Kurt Holting (Containeransvarlig) 

Niels og Morten er genvalgt. 

Henriette Appelt (Suppleant)

Debbie Thompson (Suppleant) 

Henriette og Debbie er genvalgt 

Revisorer er genvalgt. 

5.       Indkomne forslag.

At grundejerlauget kan betale for snerydning eller sand?

Bestyrelsen vil undersøge priser og kigge nærmere på det.

Kommentarer:

Jørgen Würtz mener, at det er risikabelt at gå ind at tage ansvar for snerydning på kommunal vej. Det er et spørgsmål om at få kommunen til at leve op til deres ansvar. Havrevænget er den vigtigste pga. hældning og skolevej. Må kommunen virkelig godt undlade at leve op til deres ansvar?

Kommentar: Man skal bare ringe til kommunen og bede dem komme.

Kommentar: Vi skal også selv huske at rydde vores eget fortov. 

6.       Evt.

Igen – som ved mange tidligere generalforsamlinger -en opfordring til at parkere indenfor egen grund, og ikke ude på vejen, særligt i de perioder, hvor der er sne. Det er farligt at skulle køre slalom ned ad vejen, og umuligt for en brandbil ved evt. brand at komme forbi.

Nabohjælp – fungerer det? Er vi opmærksomme på det? Evt. skilt op ved andre indgange til området. 

Opfordring til, at hundeejere fjerner deres hundes efterladenskaber. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at den til kommende generalforsamling vil stille forslag om at ændre i dele af vedtægterne, bl.a. ift. Tegningsret. 

Ligeledes vil der næste år komme et forslag om at ændre stemmeret fra én til to stemmer pr. husstand.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.