Generalforsamling 19. marts 2010

 

Formanden bød velkommen til de 35 fremmødte til den årlige generalforsamling.

 

1.    Valg af dirigent.

Første punkt på dagsorden, er valg af dirigent. Her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

 

2. Formandens beretning

2.    Formandens beretning.

I beretningen ses der traditionelt tilbage på året der gik, og aktivitetsmæssig vil vi komme omkring motorvejen – trafikmåling i kvarteret – arrangementet med Havreparken – og containerplanen. 

Aktiviteterne for året 2009 har igen været præget af den kommende motorvej, men dog ikke så meget som tidligere, for nu er vi formentlig kommet tættere på den endelige løsning, og aktiviteterne er i gang. 

Tirsdag d. 2009.11.24: Indledende møde i Silkeborg Hallerne, hvor Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,      Mette Plejdrup Nielsen redegjorde for, hvad næste træk er. Endvidere gennemgik rep, fra vejdirektoratet liniebesigtigelsesforretningen som skulle foregå onsdag d. 25. november.

Kort fortalt blev der af VD. foreslået at lukke gennemkørsel på Gødvad Bakke og udkørsel fra Kornvænget til ringvejen.

Der ville blive etableret ny forbindelse fra Bavnehøjvej til ringvejen ca. ud for Louis Poulsen, og ud for Uggelhøj.

Forslag om at der i stedet for lukning ved Gødvad Bakke og Kornvænget kunne etableres en rundkørsel som kunne forbinde Gødvad Bakke – Kornvænget og Ringvejen.

De forskellige forslag som fremkom, ville VD. tage med i den videre planlægning af evt. tilslutningsforbindelser / muligheder.

 

 

Kære Poul-Erik B. Poulsen

Du efterspørger i mail af 4. marts 2010 en opdatering vedr. aktiviteterne på Silkeborgmotorvejen.

Generelt kan jeg oplyse at vi er i gang med at udarbejde et nyhedsbrev for motorvejsprojektet, som forventes udsendt senere i marts måned. Desuden er vi i gang med at få opbygget en ny hjemmeside, som indeholder mere detaljeret information om projektet og de aktiviteter der er i gang. Hjemmesiden skulle gerne publiceres i løbet af foråret 2010.

Konkret kan jeg oplyse, at vi i foråret 2010 gennemfører geotekniske boringer på hele strækningen mellem Funder og Låsby. Desuden påbegyndes de arkæologiske forundersøgelser i området vest for Silkeborg. Ekspropriationerne af hele ejendomme pågår ligeledes i 2010, hvor vi også påbegynder jordfordelingsforhandlinger.

Internt arbejder vi med at udarbejde et detailprojekt, som skal foreligges ekspropriationskommissionen primo 2011 på detailbesigtigelsen.

Jeg håber ovenstående giver den efterspurgte information, ellers er du velkommen til at henvende dig igen.

Venlig hilsen

CARSTEN SANDGAARD
Projektleder
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Postboks 529
8660 Skanderborg
Tlf    +45 7244 2200
Dir    +45 7244 2223
Mail    cac@vd.dk
 

Der er på generalforsamling tidligere truffet beslutning om en at referatet fra generalforsamling, bliver tilgængelig på Grundejerlaugets hjemmeside, og der vil den også komme i år, sammen med en ny containerplan og relevante informationer og Links. 

Sammen med indbetalingskortet til det årlige kontingent sidste år fik alle Grundejerlaugets beboer en opfordring til at udvise hensynsfuldt kørsel i området, og i marts mdr. 2009 der blev rettet henvendelse til Silkeborg Kommune omkring muligheder for at begrænse hastigheden i området

Jane Næsborg fra Vej og Trafik svarede os på følgende måde: At vurderingen for behovet for tiltag foretages med baggrund i en trafikmåling, som forventes udført inden sommerferien 2009.

Endvidere at det ikke på kommunens vejareal er tilladt at sætte uautoriserede skilte op, som f.eks. ” Her bor børn ” 

Den 3. juli fik vi svar retur fra Silkeborg kommune vedr. hastighedsmålingen, og den viste:

Nu har Teknik- og Miljøafdelingen foretaget trafikmåling ud for Bavnehøjvej 60. Denne måling viser at der kører 680 biler i døgnet. Gennemsnitshastigheden blev målt til 40km/t og 85 % -fraktilen til 54km/t, hvilket betyder at 85 % af bilisterne holder sig under 54km/t. Silkeborg Kommune har en målsætning om at hastighedsniveauet på kommunens veje skal stemme overens med den gældende hastighedsbegrænsning. For at opfylde dette skal gennemsnitshastigheden ligge 10 % under den gældende hastighedsbegrænsning, og 85 %-fraktilen må ikke overskride den gældende hastighedsbegrænsning med mere end 10%. Bavnehøjvej opfylder således målsætningen, og der vurderes derfor ikke at være behov for at foretage trafikale tiltag, som for eksempel fartdæmpning på Bavnehøjvej. Vurderingen tager derudover udgangspunkt i vejens udformning og at trafikbilledet primært består af lokaltrafik. Den pågældende strækning Bavnehøjvej hører samtidigt ikke til blandt de uheldsbelastede veje i Silkeborg Kommune.

Hvis du og de øvrige beboere på Bavnehøjvej selv ønsker at arbejde videre med at få fartdæmpning på Bavnehøjvej, vil det være muligt at søge Teknisk Udvalg om tilladelse hertil. Betingelserne vil normalt være: 

Projektet for fartdæmpning skal udføres efter de gældende vejregler og kunne godkendes af Teknik- og Miljøafdelingen samt Midt- og Vestjyllands Politi

Arbejdet skal udføres af en af Teknik- og Miljøafdelingen godkendt entreprenør

Der skal være overvejende flertal for ønsket om fartdæmpning blandt vejens beboere

Udgifterne til etablering af fartdæmpningen er Silkeborg Kommune uvedkommende.

 Eventuelle spørgsmål vedrørende de trafikale vurderinger kan rettes til undertegnede.

 Med venlig hilsen
Jane Næsborg
Ingeniør
Teknik- og Miljøafdelingen
Vej og Trafik, tlf.: 8970 1534
E-mail:
jng@silkeborg.dk

 

Vores container har som tidligere fungeret uden problemer, men på et bestyrelsesmøde i august 2009 satte vi containerne i fokus, med det formål at få en debat og undersøgelse af, hvor meget containerne bliver brugt.

Dato

Placering

Bemærkning

30/31-05-2010

Containerpladsen (Havrevænget)

Pinsen

04/05- 06-2009

Containerpladsen (Havrevænget)   Bygvænget  12

 

04/05-09-2009

Rugvænget 2 - Hvedevænget 2

 

02/03-10-2009

Containerpladsen(Havrevænget)

 

06/07-11-2009

Containerpladsen (Havrevænget)  Bygvænget  12

 

  09/11-04-2010

Rugvænget 14 - Hvedevænget 2

 

30/01-05-2010

Containerpladsen (Havrevænget)  Bygvænget  12

 

Eventuelle spørgsmål til Niels Kurt Holting 

 

Måned

Vægt, container 1

Vægt, container 2

Lossepladsafgift

Totalpris

November

1240 kg

1540 kg

 278,00 kr.

2.131,24 kr.

Oktober

980 kg

 

 122,50 kr.

1.030,63 kr.

September

860 kg

1160 kg

 202,00 kr.

2036,24 kr.

Juni

480 kg

840 kg

205,00 kr.

1988,73 kr.

Maj

1220 kg

180 kg

252,50 kr.

2023,60 kr.

Marts

500 kg

1280 kg

260,00 kr.

2031,10 kr.

Jeg kan ikke udefra  faktura eller vejesedler se hvilken container der har stået hvor.

Vi betaler faktisk en afgift  pr. kg svarende til 10 øre pr. kg plus moms, men  - meget væsentlig – der er en mindstepris på 100,00, dvs. at mængder på 500 kg og derunder koster 100,00 i lossepladsafgift.

Totalpris omfatter – foruden lossepladsafgift transport og tømning af container , olietillæg og leje af container.

Som det fremgå af regnskabet er container ordningen langt den største udgiftspost, så derfor arbejdes der i best. pt. med alternative interessenter og der kigges på behovet for kommende år. 

Vi har i årets løb haft et par møder med Andelsboligforening Havreparken vedr. arrangementet i  areal bag Havreparken.

På sidste generalforsamling sagde jeg i min beretning at samarbejdet indtil videre var skrinlagt, men det kunne være en udfordring for Grundejerlauget i det nye år.

Vi tog det op som en udfordring, med intentioner om at aftale omkring området skulle være mellem kommunen og Andelsboligforeningen, og vi herefter sammen med Andelsboligforeningen kunne få en aftale om vores engagement.

Det ville kunne løse tvivl om ansvar og kompetence for området. På et møde i september efterspurgte vi en indsigt i den økonomiske del, for naturligvis at have de nødvendige forudsætninger for det videre samarbejde, og indsigten i den økonomiske del blev vi også stillet i udsigt, men den er ikke ankommet endnu.

Vi gik fra mødet med det indtryk, at begge partner stadig var interesseret i et fremtidig samarbejde, og også på de intentioner som vi havde for aftale omkring området.

Siden nytår har man så på kommunens hjemmeside kunne læse at Andelsboligforeningen har ansøgt om et mageskifte vedr. mat.nr. 9gu som er skrænten mod nord, med kommunens jordstykke, som ligger syd for Andelsboligforeningen med afgrænsning mod stævneskoven.

 Teknik og Miljøchefen indstiller, at ansøgningen godkendes og d. 2010-02-02 godkendes indstillingen i Plan-Miljø og Klimaudvalg.   

Jeg har efterfølgende talt med Kjeld Henriksen, med det formål at finde ud af hvor vi som Grundejerlaug er henne i et evt. videre samarbejde, og iflg. Kjeld Henriksen er vi ikke interessante som samarbejdspartner, hvis mageskiftet går i orden, og det forventes den at gøre.

Kjeld siger også, at områdets børn naturligvis ikke vil blive nægtet adgang til området. Så det er seneste status på.    

Vi har i løbet af året afholdt 4 bestyrelsesmøder, og derud over har NielsMorten og jeg haft et par møder med Kjeld Henriksen og Torben Andersen fra Andelsboligforeningen Havreparken. 

Endvidere et møde i Silkeborg Hallerne forud for Liniebesigtigelserforretningen, som Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland og VD afholdt. 

Jeg skal ikke undlade at komme med en opfordring til os alle i kvarteret om at sørge for at der parkeres hensigtsmæssig – At der køres efter forholdene og efter færdselsregler. At vi i den grad tager hensyn til hinanden og udviser en hensigtsmæssig trafikadfærd.

Tak til bestyrelseskollega for samarbejdet i 2009.

Beretningen blev godkendt.

Debat: Fremmødte var forbavsede over mageskifte i andelsboligområdet. Formand PE kunne ikke svare på om hvorvidt det var lovligt. Spørgeren ser gerne at grundejerlauget undersøger sagen.

Trafikregulering – kan grundejerlauget selv finansiere vejbump eller lignende? Det kan lauget muligvis godt. Vi kan søge hos teknikudvalget og få det godkendt hos politiet. Der var overvejende opbakning til trafikdæmpning og at grundejerlauget selv betaler.

Trafikmåling – bestemmer kommunen selv hvor den vil måle? Tallene viste at det måske var et andet sted bilerne kører stærkere. Ifølge formand PE spurgte Silkeborg Kommune hvor den skulle måle og PE forslog Baunehøjvej inden svinget, Havrevænget hvor bakken skråner og på Bygvænget. Derfor var Baunehøjvej nr 60 måske ikke det bedste bud

3. Regnskab for 2009-Budget for 2010.

2009 regnskab og 2010 budget godkendt.

Det blev godkendt at kontingentet fortsætter som tidligere med 200 kroner per husstand.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: De ønskede ikke genvalg

Formand Poul Erik Poulsen

kasserer Leif Richardt

Sekretær Linda Hesel

 

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

Michael Tams, Baunehøjvej 42

Lise Moeslund, Havrevænget 12

Åse Andersson, Havrevænget 28

Nye suppleanter:

Henriette Appelt , Bygvænget 4

Debbie Thompson, Bygvænget 7

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jørgen Würtz fortsætter som revisor. Svend Nørgaard fortsætter som suppleant.

6.  Indkomne forslag.

Bestyrelsen skal undersøge om det er muligt at etablere gule kantsten for at markere at der er parkering forbudt ud for Havrevængets tilslutning til Baunehøjvej. Især ved Baunehøjvej nr. 64 er der ofte parkeret ulovligt med farlige situationer til følge. Er det muligt at få tilladelse hertil opmærkes området med gule kantstene.

Bestyrelsen bedes på generalforsamlingen og i referatet herfra gøre opmærksom på de udmærkede formuleringer der er i deklarationer og vedtægter for vort område:

Deklarationen:

Der må i øvrigt ikke på grundene øves nogen virksomhed, haves nogen indretning, oplag eller andet som ved røg, støj, lugt eller ubehageligt skue eller på anden måde være til ulempe for de omkringboende.

Vore vedtægter:

Laugets formål er at sikre at kvarteret er attraktivt for såvel eksisterende beboere som kommende beboere.

Konklusion: Bestyrelsen tvivler på at det kan lade sig gøre at få markeret gule kantstene da det er et kommunalt vejanlæg, men vi vil tage kontakt til kommunen og undersøge hvorvidt det er tilladt. Vi kan også tage kontakt til Baunehøjvej nr. 64 og forklare situationen.

7.  Evt.

Containere og trailere

Hvad koster det at leje en container til vores område? Ca. 10 øre per kilo, dog er det svært at give et præcist svar på.

Vil grundejerlauget give et tilskud til en container når der opstår behov blandt naboer? Nej, lauget støtter ikke private formål.

Kan grundejerlauget købe en trailer som kan lånes ud og dermed spare fælles containere? Det er muligt men afgående formand er ikke tilhænger af ideen. Vi har sat fokus på containerordningen fordi bestyrelsen gerne vil undersøge om den er pengene værd. Vi har containere indtil maj og derefter skal vi have lavet en ny containerplan, som vil kunne ses pa hjemmesiden.

Forslaget om en trailer får opbakning fra fremmødte. Andre mente at containerordningen skal bevares for at tilgodese dem der ikke vil køre med trailer. Men der burdes eventuelt skæres ned på antallet af containere. Hvedevænget mente at nogle containere ikke ankom på et godt tidspunkt.

Konklusion: bestyrelsen kigger på containerplanen og nogle er muligvis oplagte at spare væk. 

Fælles arrangementer

Den nye bestyrelse vil arbejde for at lave fælles arrangementer i området

Det kan give et bedre forhold mellem naboer og mere hensigtsmæssig kørsel i området. 

 

 Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.

Bestyrelsen efter konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand og sekretær indtil videre: Åse Andersson  

Lise Moeslund Andersen                                           

Kasserer: Morten Fenger Grøn                                   

Michael Tams                                                          

Containeransvarlig: Niels Kurt Holting