Generalforsamling 20. marts 2009

                                                                       

Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte til den årlige generalforsamling.

 1.    Valg af dirigent.

 Første punkt dagsorden, er valg af dirigent. Her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

     2.    Formandens beretning.

 

Det er ved at være et års tid siden vi sidst afholdte generalforsamling, og da var vi ca. 45 deltager her stedet

Aktiviteterne for året 2008 var igen meget rettet mod den kommende motorvej.  Herom senere

Endvidere blev der sidste års generalforsamling truffet beslutning om en vedtægtsændring, som betød at referatet fra generalforsamling, fremover var tilgængelig Grundejerlaugets hjemmeside

Sammen med indbetalingskortet til det årlige kontingent fik alle Grundejerlaugets beboer et skrift vedr. den konkrete beslutning, og en information om hvad der i øvrigt er tilgængeligt hjemmesiden

Her kan man bl.a. finde containerplanregnskab og budget –  beretningen fra generalforsamlingenhistorisk og nyere informationer om Grundejerlauget og dens virke igennem tiden

Endvidere blev der informeret om at referatet fra generalforsamlingen også kan rekvireres hos formand og eller sekretær.  

Vores container har som tidligere fungeret uden problemer, og der var et tilbud vedr. barkflis i løbet af året

Andelsboligforening Havreparken har kontaktet os, og spurgt om vi har interesse i et arrangement vedr. et areal bag Havreparken.

Bestyrelsen har indtil videre skrinlagt et evt. samarbejde om arrangementet, men det kan være en udfordring for Grundejerlauget i det nye år

Kjeld Henriksen og Torben Andersen fra Andelsboligforeningen Havreparken har planer om at etablere en boldbaneen petanquebane – et legeareal med sand og træstammer

Græsarealet vil iflg. Leif Pedersen fra Silkeborg Kommune være ca. 30 x 40 meter, og resten af arealet blive tilplantet med buske og træer, for at det til at indgå som en naturlig del af den bagvedliggende skov.   

Motorvej. 

Endelig blev der politisk enighed om motorvejen gennem Silkeborg. Det er langt fra den løsning som vi i Grundejerlauget oprindelig havde håbet , men i samme åndedrag er det rart at der er taget en beslutning, for nu kan udviklingen fortsætte.

Da vi var kommet os lidt over chokket i efteråret 2006 valgte vi at deltage konstruktivt i debatten, og vi har hel bestemt været en medvirkende faktor resultatet.  

Der er skrevet og sagt meget om forskellige forbedringer af Kombi linjen, men jeg vil dog lige fremhæve et par punkter som vi i Grundejerlauget har kæmpet meget for. 

·        En lidt sydligere placering end oprindelig

·        Anlægges dybere – med overdækning ud for boligkvarterene og med lodrette støttevæge en større del end oprindelig.  

Hermed opnås en støjdæmpningog en mindre indgreb i byen.  Med overdækningen opnås en væsentligt mindre barriere mellem boligområderne og Søholt

Grundejerlauget og flere gode kræfter i kvarteret har været med til at præge debatten meget til gavn for vores kvarter

Henrik:

Du skal fremhæves og takkes i denne sammenhæng. Du har stået forrest i hele processen

Du har skrevet læsebreve i massevis, og du har skrevet og talt med politikker, og i særdeleshed med de politikker, hvor vi har kunnet indflydelse godt gået.!!  

Som alle ved er Kombi linjen sendt videre til 2. behandling i Trafikudvalget, og der kan vel forventes en endelig vedtagelse i Folketinget engang i løbet af året.  

 Vi har i løbet af året afholdt 3 bestyrelsesmøder, og derud over fik vi en invitation til et møde vedr. motorvejen Silkeborg højskole i november måned.

Et møde som var arrangeret af De Kombiramte i Silkeborg og Omegn

Jeg skal ikke undlade at komme med en opfordring til os alle i kvarteret om at sørge for at der parkeres hensigtsmæssig – At der køres efter forholdene og efter færdselsregler.

At vi i den grad tager hensyn til hinanden og udviser en hensigtsmæssig trafikadfærd.

 

Tak til bestyrelseskollega for samarbejdet i 2008.

 

      3.    Regnskab for 2008-Budget for 2009.

 Både regnskabet og budgettet blev godkendt.

      4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 Følgende bestyrelsesmedlemmer var valg:

 Per Laursen, Rugvænget 14 (ønskede ikke genvalg)

 Henrik Jackerott, Rugvænget 11 (ønskede ikke genvalg)

 

 Følgende suppleanter var valg:

 Jørgen Andersen, Rugvænget 17

 Jørgen Lynge, Rugvænget 8

 

 Nye bestyrelsesmedlemmer:

 Morten Fenger, Havrevænget 35

 Niels Holting, Bavnehøjvej 61

 

 Nye suppleanter:

 Lise Moeslund, Havrevænget 12

 Åse Andersen, Havrevænget 28

 

 5.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

 Revisor Ernst Beck,Bygvænget 6, var valg, ønskede genvalg.

 Revisorsuppleant Svend Nørregård, Rugvænget 22, var valg, ønskede genvalg.

 Begge blev genvalgt.

 

     6.    Indkomne forslag.

 Ingen indkomne forslag.

     7.    Evt.

 Per og Henrik fik overrakt vin og blomster, som tak for det store og flotte arbejde, de har udført i grundejerforeningen igennem mange år.

 

 Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.

 

Bestyrelsen efter konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand:    Poul Erik Poulsen      Bavnehøjvej 42

Kasserer:   Leif Richardt              Havrevænget 30

Container:  Niels kurt Holting       Bavnehøjvej 61

Sekretær:   Linda Hesel                   Bygvænget  12

Menig:        Morten Fenger-Grøn   Havrevænget 35