Generalforsamling 7. marts 2008                                                                       

 

Formanden bød velkommen til de 41 fremmødte til den årlige generalforsamling.

1) Valg af dirigent.

Første punkt dagsordenen, er valg af dirigent. Her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

2) Formandens beretning.  

Sidste år til vores generalforsamling var vi ca. 45 deltager her stedet

Aktiviteterne i første halvår af 2007 var meget rettet omkring motorvejs-debatten.

Men hen over sommeren og efteråret var det lige som om at både Folketinget og vejdirektoratet gik helt i dvale. Jeg vender tilbage til Motorvejen lidt senere

Alle i Grundejerlauget har haft og har stadig mulighed for at koble sig enten kabel eller fiberbånd, og vi har ikke i bestyrelsen hverken hørt negative eller positive kommentarer vedr. kabel og fiberbredbånd, det forløber vel helt fint.  

Vores container fungerede lige som tidligere år bare helt fint. Alle bruger er indstillet at der er en oprydningsforpligtelse ved at benytte containerne, og iflg. Per har der ingen problemer være i løbet af 2007.  

Grundejerlauget tilbød ikke barkflis sidste år, men det kan jeg allerede nu afsløre at der er budgetteret med i 2008.

Vi har haft kontakt til Silkeborg kommune vedr. et par vejtekniske sager i kvarteret i 2007. Sager som er bragt banen af Grundejerlaugets beboere

Den ene henvendelse drejer sig om et stor hul i vejen, ud for Baunehøjvej 35, og hullet blev lappet meget hurtigt og efter ganske dage. Den anden henvendelse var til forsyningsafdelingen vedr. et ønske om gadelys i alle lamper indtil kl. 2400.

Vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra forsyningsafdelingen, og jeg kan ikke helt gennemskue gadelysstrukturen, men har bemærket bemærket at der er nogen dage, hvor der er lys Baunehøjvej indtil 2400, og andre dage er det kun hver anden gade lampe der lyser.

Følgende fremgår af Kommenens hjemmeside:  

Tænd og slukke tider for vejbelysningen:

I Silkeborg Kommune er i princippet hver anden lampe slukket mellem kl. 21 og kl. 6.45. Det er kun muligt at lave en ombytning af de tændte lamper om natten, hvis der er en meget vigtig grund for det.  

Dræber snegle skal jages nu:

Sådan stod der i avisen for en 3 ugers tid siden. Det var naturvejleder Jan Kjærgaard der skrev det.

En usædvanlig mild vinter betyder at den IBERISKE Skovsnegl også kendt som dræbersneglen allerede nu er meget aktiv ude i naturen. Men lige som Nabohjælp i forbindelse med at vi ser efter hinandens huse mm. i forb. med ferie og andet, vi også hjælpe hinanden med at bekæmpe de slimede Bæster. derfor skal der fra Grundejerlaugets side lyde en opfordring til samarbejde mellem naboerne for at gøre livet surt for de bæster.  

Motorvej:

Som Anders Fogh lovede os i dec. 2006, blev der iværksat dialogmøde med repræsentanter fra 17 berørte grundejerforeninger, lokalråd, erhvervsråd, sportsklubber og interesseforeninger om mulige forbedringer af Kombilinien. Henrik og jeg deltog i et møde i medborgerhuset i starten af januar 2007, hvor Vejdirektoratet og embedsmænd fra Kommunen også var tilstede. I de følgende 4 måned blev der afholdt 4 møder med deltagelse af Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune, med det formål at fremstillet et nyt projektgrundlag. Det er her at elastikken er blevet sat en meget hård prøve, for vejdirektoratets hjemmeside har man siden slutningen af april kunne læse det samme:

At når det nye projektgrundlag foreligger, vil regeringen vurdere dette og træffe endelig beslutning om den konkrete udformning af projektet. Herefter vil regeringen fremlægge forslag til anlægslov i Folketinget. Det forventes at ske inden sommerferienefteråret – mm.

Jeg tror der er komme nye datoer og terminer en 3 – 4 gange siden aprilmaj sidste år. Undervejs er der også skiftet trafikminister, vi har også lige haft et folketingsvalg og igen en ny trafikminister, og til store og komplekse projekter går der jo noget tid inden der kan tages beslutning.  

Grundejerlauget og i den grad Henrik har med jævne mellemrum haft kontakt til Vejdirektoratettil begge de to seneste trafikminister, jeg tror faktisk ikke det er fordi vi er blevet glemt, men der naturligvis være noget vigtigere der skal arbejdes med i Vejdirektoratet og i Folketinget.  

Tirsdag d. 19. februar 2008 stod der i Midtjyllandsavis at Statsministeren snart skulle godkende motorvejsprojektet. En 1. behandling af anlægsloven i anden halvdel af marts, og derfor forventes det også at den kan at blive færdigbehandlet inden Folketinget går sommerferie i juni.  

Vi har i løbet af året afholdt 3 bestyrelsesmøder og ud over det har alle Grundejerlaugets medlemmer været inviteret til møde vedr. motorvejen, som blev arrangeret af foreningen De Kombiramte i Silkeborg og Omegn, og som blev afholdt den 11. april virksomheden Arepa.  

Til mine bestyrelseskollega:

 

                                            Tak for et godt samarbejde i 2007

Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:

Der var klager over at man skal køre slalom Rugvænget pga. parkerede biler. Flere har fiberbredbånd hos Energimidt, virker hos de fleste, men der er også nogen der har problemer med det, bla. Bygvænget.

Beretningen blev godkendt.

 

      2.      Regnskab for 2007-Budget for 2008.

Både regnskabet og budgettet blev godkendt.

      3.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer var valg:

Poul-Erik B. Poulsen Bavnehøjvej 42 – Leif Richardt Havrevænget 30 – Linda Rhiger Hesel Bygvænget 12.

De blev alle genvalgt.

Følgende 2 Bestyrelsessuppleanter var valg :

Jørgen Andersen Rugvænget 17 – Jørgen Lynge Rugvænget 8.

Begge blev genvalgt.

 

      4.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Jørn Würtz  Hvedevænget 1,var valg, ønskede genvalg.

Revisorsuppleant Svend Nørregård, Rugvænget 22, var valg, ønskede genvalg.

 

      5.   Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen  vedr. § 4 stk 4 i vedtægter.

Ændres fra :  Der laves referat af generalforsamlingen som efterfølgende omdeles til alle medlemmer efter konstituering af bestyrelse.

Ændres til :    Referat fra generalforsamlingen kan findes og ses grundejerlaugets hjemmeside efter generalforsamlingen.

Ændring godkendt.

                                                                  

      6.   Evt.

Der bliver sammen med girokortet uddelt et brev, hvoraf der fremgår at referatet kan findes hjemmesiden, og ved henvendelse til formand eller sekretær kan referatet også udleveres.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.

 

Bestyrelsen efter konstituerende bestyrelsesmøde:

FormandPoul Erik Poulsen  Bavnehøjvej 42 

Kasserer: Leif Richardt            Havrevænget 30

Container/Internet:   Per Laursen    Rugvænget 14 

Sekretær:   Linda Hesel    Bygvænget  12 

kabel tv/motorvej:  Henrik Jackerott    Rugvænget 11