Generalforsamling 30. marts 2007

 

Formanden bød velkommen til de 47 fremmødte til den årlige generalforsamling.

1) Valg af dirigent.

Første punkt dagsordenen, er valg af dirigent. Her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

2) Formandens beretning.

 Sidste år blev vores generalforsamling kombineret med en fin 40 års  jubilæumsfest  her stedet.

 Der blev skiftet lidt ud i bestyrelsen sidste år, og nu generalforsamlingen vurdere, hvordan man synes at 2006 er forløbet.

Året startede stille og roligt. Der blev rodet lidt i vores fortov rundt omkring i kvarteret, dels af TDC og dels af Energimidt, og inden årets udgang havde alle mulighed for at koble sig enten kabel eller fiberbånd.

Vores container fungerede lige som tidligere år bare helt fint. Alle bruger er indstillet at der er en oprydningsforpligtelse ved at benytte containerne, og iflg. Per har der ingen problemer være i løbet af 2006.

 Pbg. af et forslag til generalforsamlingen sidste år,  blev der igangsat en underskriftindsamling i Grundejerlauget imod motorvejen i Kombilinien. I april 2006 blev der afsendt 81 enslydende breve med underskrifte til vejdirektoratet, hvor vi protesterede mod anlæg af en motorvej i Kombilinien.

Mange af os var helt sikkert til borgermøde i forb. med  VVM. høringen i Søholdthallerne i marts måned sidste år, og da var jeg da ikke selv i tvivl om, hvilken retning motorvejen ville og skulle tage. selv om jeg indledte med at sige at året startede stille og roligt for bestyrelsen og for grundejerlauget, jeg nok konstatere at det ikke fortsatte, for der blev godt nok motorvejs drøn i løbet af året

Motorvejen har fyldt en del mere i vores arbejde end vi havde regnet med, og den kan også komme til at fylde meget mere i vores område end nogen af os sikkert havde regnet med. Jeg vil ikke snakke ret meget mere om motorvejen nu, for den vil Henrik vise os noget mere om, men blot konstatere at vi var mange der vågnede op til en noget chokerende nyhed torsdag d. 26. oktober 2006, for om aftenen i forvejen var der i Regeringens koordinationsudvalg truffet beslutning om at tilsidesætte alt sund fornuft og feje vejdirektoratets motorvejs indstilling af bordet.

Grundejerlauget har været meget synlig i medierne i 2006.

Henrik har skrevet læsebreve om motorvejen, og forsynet dels lokale politikker og dels folketingspolitikker med Grundejerlaugets synspunkter om den foreslåede kombilinieføring. Endvidere har TV2 Østjylland været i området indtil flere gange, hvor flere af Grundejerlaugets medlemmer har udtalt sig, og jeg var selv inviteret til at deltage i en debat hos TV2 Østjylland d. 29. oktober.

Vi har haft kontakt til Silkeborg kommune vedr. et par vejtekniske sager i kvarteret i 2006. Sager som er bragt banen af Grundejerlaugets beboere.

Den ene sag var en kontakt fra en beboere Havrevænget vedr. hul i vejen ved Havrevænget / Bavnehøjvej formentlig et hul som ikke var udbedret tilstrækkelig efter nedgravningen af Kabler og eller Fiberbredbånd. Hullet var dog markeret med 2 kegler. Silkeborg kommune fik hullet udbedret oktober 2006

Den anden er vedr. en af vores store plager her i området. Adgangen til ringvejen fra Kornvænget !

Og hvorfor har man lukket Gødvadbakke for gennemkørsel. ?

Mail fra formanden til Søren Peter Sørensen Silkeborg kommune.

Kære Søren Peter Sørensen.

Forleden dag hvor vi talte sammen, glemte jeg at stille dig et par spørgsmål, som vi i Grundejerlauget har haft oppe at vende et par gange.

Jeg kan også godt tænke mig at spørgsmålet komme op vores generalforsamling her i marts.

Hvorfor har man lukket Gødvadbakke for gennemkørende biltrafik. ??

Og - Er det ikke muligt at  Gødvadbakke genåbnet, evt. i morgen og eftermiddagstimerne. ??  

Eller har du / I andet løsning som kan afhjælpe besværlighederne ?? - Eks. vis en lysregulering.     

For som det sikkert er dig bekendt er der i morgen og eftermiddagstimerne til tider en meget tæt trafik ringvejen, som besværlig gør adgangen til ringvejen fra Kornvænget. 

Til grundejerlauget Baunehøjvej

Som svar din henvendelse kan oplyses, at gennemkørselsforbudet blev etableres i 2003 efter en henvendelse fra beboerne Gødvadvænget, Gødvadtoften, Søndervang, Højstrupvej, Bavnevej og Gødvad Bakke, der påpegede at trafikken Gødvad Bakke i høj grad var præget af hurtig gennemkørende trafik.

Teknik- og Miljøafdelingen gennemførte en undersøgelse af forholdene, der viste at op mod 80 % af trafikken var gennemkørende trafik. I samråd med politiet blev det besluttet at etablere gennemkørselsforbud, da det blev vurderet, at en stor andel af gennemkørende trafik ikke var rimelig Gødvad Bakke.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke umiddelbart, at det vil være en fornuftig løsning at lave en tidsbegrænsning af gennemkørselsforbudet. Dels er det netop i myldretiderne at beboerne føler sig mest generet af den gennemkørende trafik. Dels vil en tidsbegrænsningen formentlig være med til at slække respekten for skiltningen, som der i forvejen er problemer med ikke bliver overholdt.

Vejdirektoratet har i 2006 udarbejdet en rapport for til forbedring af fremkommeligheden rute 15 – ringvejen omkring Silkeborg. Heri indgår et projekt for signalregulering af krydset Kornvænget/Østre Ringvej. Krydset opfylder ikke umiddelbart kriterierne for etablering af signalanlæg, men af hensyn til de mange gymnasieelever og ungdomsskoleelever, der krydser dette sted anbefales det alligevel at signalregulere krydset. Silkeborg Kommune har dog nuværende ikke kendskab til hvordan Vejdirektoratet prioriterer dette projekt i forhold til rapportens andre projekter.

Med venlig hilsen  Lene Hoffmann

Til sidst og ikke mindst til mine bestyrelsesmedlemmer Tak for et godt samarbejde i 2006

DET VAR SÅ FORMANDENS  BERETNING FOR I ÅR.

Beretningen blev godkendt.

3) Regnskab & budget.

Både regnskabet og budgettet blev godkendt.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

Nuværende bestyrelse, suppleanter forrsætter det gode arbejde i grundejerlauget 2006

5 Valg af revisor & revisorsuppleant:

valg var:

Revisor: Ernst Bech – Bygvænget   Suppleant: Svend Nørregård  Rugvænget

6) Indkomne forslag:

Ingen forslag

7) Eventuelt:

Vil gerne have at børn lege vejen, da det er et lukket område - har man to biler, lavet plads inde matriklen til den, den ikke stå uden vejen, det var særligt slemt i vinters, der kunne sneploven ikke komme op af Havrevænget pga. de biler der holdte ude vejen.

Generalforsamling som sluttede kl. 20,15

Formanden takkede for god ro og orden

Herefter var der smørbrød og hyggeligt samvær

Bestyrelsen i Grundejerlauget Baunehøj April 2007

Bestyrelsen efter konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand:                  Poul Erik Poulsen      Bavnehøjvej 42

Kasserer:                 Leif Richardt             Havrevænget 30

Container/Internet:   Per Laursen                 Rugvænget 14

Sekretær:                 Linda Hesel                Bygvænget  12 

kabel tv/motorvej:     Henrik Jackerott        Rugvænget 11