Generalforsamling 22. marts 2002 

 

Formanden bød velkommen til de 36 fremmødte til den årlig generalforsamling. Programmet var som udsendt.

1) Valg af dirigent

Det første punkt dagsordnen var valg af dirigent, og her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

2) Formandens beretning:

Containere

Bestyrelsen blev enig om at bakke 100 % op om kommunens tiltag om, at afhentet storskrald og flist. Det har selvfølgelig betydet en væsentlig reducering i vor egen container ordning, at vi valgte at lade storskraldcontainerne udgå, og reducerede i de grønne containere. Han oplyste at der p.t. ikke er bestemt om ordningen forsætter.

Busnedlæggelse

Siden sidst har vores kvarter mistet bybusforbindelsen til/fra byen. Vi har i den anledning fået en del telefonhenvendelser - og har derfor haft kontakt til kommunen, både telefonisk og skriftligt Formanden havde talt med Henrik Jørgensen fra kommunen, og han oplyste at der kommer en ny buslinie fra d. 5/8.

Internet

Siden sidst har vi fået lavet en hel ny hjemmeside, formanden anbefalede den varmt.

Adressen : http://home.tiscali.dk/~godvad  (Virker ikke mere) 

Her kan man læse om bl.a. containerordningen, regnskab, budget, vedtægter og mere generelle oplysninger om ejendomsvurdering, navne, telefonnr. m.m.

Sct. Hans

Den gamle bestyrelse vedtog ikke at afholde Sct. Hans i 2001, og da vi ikke har hørt noget fra medlemmerne ang. dette, har bestyrelsen fremover valgt ikke at afholde Sct. Hans her i kvarteret.

Restancer

Vi har ingen restancer i år.

Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen:

Langtidsparkering af campingvogne og biler veje, er til stor gene og fare for børn mm. Det er heller ikke nogen forskønnelse af vores ellers dejlige kvarter. Han henstillede endnu en gang til, at disse skal parkeres eget matrikel nr. !!! 

Ved sidste bestyrelsesmøde forud for udsendelse af referat 2001, opfordrede bestyrelsen medlemmerne til at fremkomme med forslag til nogle fællesaktiviteter i Grundejerlauget. Desværre kom kun der kun 4 tilbagemeldinger

  1. En meldte tilbage, at de ikke kunne overskue mere i hverdagen
  2. En ønskede container med barkflis til fri afbenyttelse
  3. En foreslog fest efter Generalforsamlingen eller naturvandring med vejleder
  4. En foreslog Whisky-smagning.

Der var ikke den helt store tilbagemelding, derfor har vi konstateret at der ikke er interesse for noget sådant

Dette var hermed formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.

3) Budget / regnskab

Under budget blev der fremlagt et forslag fra bestyrelsen. Hvor vi forslog at to bestyrelsesmedlemmer får dækket nogle af de udgifter de har til f.eks. telefon/ kørsel m.m. Som er 400 kr. til formanden, og 400 kr. til kasserer.

Dette blev godkendt.

Vedtaget uændret kontingent.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

valg var:

Ib Stæhr, Henning Jensen og Birte Moos som bestyrelsesmedlemmer. Ib Stæhr og Henning Jensen ønskede ikke at genopstille. Birte Moos blev genvalgt.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev:

Kisser Grønbæk, Havretoften 5. og Peter Svendsen, Havrevænget 31b

Suppleanter:

Jørgen Andersen Rugvænget 17 og Jørgen Lynge, Rugvænget 8 blev genvalgt.

5) Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørn Würtz og Svend Nørgaard blev begge genvalgt.

6) Indkomne forslag

Forslag om haveudvalg, om evt. præmiering af pæneste forhave.

Udskiftning af skilt om nabohjælp

Utilfredshed med farten vejsystemet, men der er tidligere blevet foretaget målinger af politiet, og da var farten under det tilladte.

Forslag om flere aktiviteter!! ?

Mødet var slut kl. 19.45, og foregik i god ro og orden.

Herefter var der vinsmagning med HBL Vine, og ostebord.

Tilslut var der det traditionsrige bankospil.

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat følgende måde:

Formand    Per Laursen        Rugvænget 14

Kasserer    Birte Moos          Bygvænget 21

Sekretær   Kisser Grønbech   Havretoften 5

Container  Peter Svensen      Havrevænget 31B

Menig        Arne Jensen        Havrevænget 8