Generalforsamling 33. marts 2001

 

Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte til den årlig generalforsamling. Programmet var som udsendt, og der ekstra eksemplarer bordene. Første punkt dagsordnen var valg af dirigent, og her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz.      

Jørn Würtz blev valgt.

Formandens beretning:

Containere

Bestyrelsen vedtog at tilbage til ordningen med storskrald. Kommunen er stadig Afventende med nye tiltag som f.eks. storskraldsindsamling. Det ser dog ud til iflg. Midtjyllandsavis at der overvejes storskraldordning og evt. "hjemmeflisning" Formanden har rettet telefonisk henvendelse til kommunen om at grundejerlauget, er interesseret i at være med i en forsøgsordning, men herefter ingen tilbagemelding om evt. opstart forsøget. Efterfølgende kan vi se at der nu i 2001 startes op med en forsøgsordning i Gødvad Nord og i Virklund. Der kommer en lille stigning ca. 5% grundet de stigende dieseloliepriser.

I 2000 prøvede vi med containere to steder med gratis kompost fra kommunens lager i Tandskov. Begge steder blev containerne tømt til sidst. (Forslag fra forsamlingen om containeren evt. kan stå ugen over)

Sct. Hans

Meget dårlig tilslutning. Der var næsten kun bestyrelsen. Om det var pga. det dårlige vejr, eller det var rygtes at vor sædvanlige taler var forhindret ved vi ikke. Faktum er at den nuværende bestyrelse har valg at der ikke afsættes penge til Sct. Hans i 2001. Der er lige stort arbejde med som med mange deltagere.

Internet

Gået i stå pga. de rejste bestyrelsesmedlemmer. Igen en opfordring til medlemmerne om at melde sig. Vi har en Internet side med adressen : COME.TO/BAUNEHOEJ

Restancer

Ingen restancer, enkelte måtte rykkes. Et nyt medlem er kommet til ved en udstykning Bygvænget. Her under kan vi jo passende opfordre de der er lidt langsomme til at betale og måske mener at det er mange penge, til at melde sig som bestyrelsesmedlem. Der er nemlig kontingentfrihed for bestyrelsen og revisorer.

2)Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen:

Fælles snerydning blev forkastet sidste generalforsamling.

Nedkørsel for barnevogne fra Havrevænget til Rugvænget: Skrevet til kommunen, men afslag pga. pengemangel. Det sidste nye er dog at der er etableret en meget fin nedkørsel til barnevogne og kørestole.

Generalforsamling:

Bestyrelsen var enige om at prøve med vinsmagning for hyggens skyld. Vi har ikke ellers nogle fælles aktiviteter.

Diverse:

Der har været en henvendelse fra en beboer vedr. parkering et uoverskueligt sted med meget trafik. Der kom ingen kommentarer til formandens beretning.

3) Budget

Vedtaget uændret kontingent.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Fra bestyrelsen gik både Peter Svensen og Annie Rosendal af. I stedet blev Per Laursen Rugvænget 14 og Arne Jensen Havrevænget 8 Valgt.

Som suppleanter var Jørgen Andersen, Rugvænget 17, Jørgen Lynge, Rugvænget 8. valg, begge blev genvalgt.

Revisor er Tove Siim var valg og hun blev genvalgt. Ligeledes blev revisor suppleant Svend Nørgaard, Rugvænget 22 genvalgt

5) Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Generalforsamlingen slut kl. - 19.40

Herefter tog HBL vine over med vinsmagning og en lille konkurrence om hvem der kunne bestemme 4 forskellige vine, og gavekort til dem der kunne det.

Herefter Ostebord.

Afslutning med bankospil.

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat følgende måde:

Formand     Per Laursen           Rugvænget 14

Kasserer    Birte Moos              Bygvænget 21

Sekretær    Ib Stæhr                Hvedevænget 7

Container   Henning Jensen       Havrevænget 33

Menig         Arne Jensen           Havrevænget 8