Generalforsamling 14. marts 2000

 


Formanden bød velkommen til de Ca. 35 fremmødte til den årlig generalforsamling.
Programmet var som udsendt, og der ekstra eksemplarer bordene.
Første punkt dagsordnen var valg af dirigent, og her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz.
Jørn Würtz blev valg


Formandens beretning:

Året bød bl.a. ændringer i de gamle vedtægter, og derfor skulle generalforsamlingen vælge tre nye medlemmer til bestyrelsen, to suppleanter og en revisor, samt en revisorsuppleant.
Året havde været med unormal stor udskiftning i bestyrelsen. To medlemmer: formand og sekretær er fraflyttet kvarteret.
Nu er formanden og kasserer en og samme person. Dette er ikke meningen.
Der var indkaldt to suppleanter.
Parkeringsproblem i kvarteret var forsøgt løst ved breve og henvendelser til ejerne.
Arbejdet med en lavere anbefalet hastighed havde været svært, da politiet har meget andet at gøre, og da der ved en fartmåling før, er konstateret at gennemsnitshastigheden, var lavere end den højst tilladelige 50 km./timen.
Bestyrelsen havde skrevet til andelsboligforreningerne, der lovede at gøre medlemmerne opmærksom problemet. I øvrigt ser det ud til at der generelt bliver kørt langsommere i kvarteret.

Vedr. evtbænke ved hjørnet Hvedevænget Bavnehøjvej gav ved henvendelse til kommunen nej pgr. af oversigtsforholdene.

Sprøjtefrit område.

Dette havde været drøftet af bestyrelsen. Bl.a. . baggrund af problemerne ved Søholdt Vandværk.
Bestyrelsen mener, at vi haveejere med vore forholdsvis små parceller som vi ikke skal leve af, forrest i bestræbelserne med at begrænse sprøjtning.

Renholdelse af stier ved Hvedevænget og Rugvænget

Efter henvendelse til kommunen viser det sig at dette påhviler ejerne af grundene op til stjerne.
Vedligeholdelse af belægningen dog kommunen. Vi selvfølgelig stadig opfordre til at
hundeejere medtager det afleverede gåture. Der er tilsendt grundejere langs stierne et brev.

Containere

Beboerne i kvarteret kan ikke finde ud af hvad der er brændbart og ikke. Der er blevet afleveret i alt tre containere der skulle være brændbart, men som var iblandet ikke brændbart trods vejledning i det husstandsomdelte containerreglement. Der har ligger bl.a. cykelstel mv.
Bestyrelsen har vedtaget at vi går tilbage til ordningen med storskrald. Kommunen er stadig afventende med nye tiltag som f.eks. storskraldsindsamling. Det ser dog ud til iflg. MA at der overvejes storskraldordning og evt. “hjemmeflisning

Sct. Hans

Stadig større tilslutning, også for enkelte der ikke er medlemmer i Grundejerlauget, men som har en
tilknytning til området. Der var et fremmøde Ca. 60 personer.
I år 2000 har vi igen fået tilladelse til at benytte skolens område som bålpladsen tilhører.

Vor hjemmeside

Internet gået i stå pga. af de rejste bestyrelsesmedlemmer. Igen en opfordring til medlemmerne om at melde sig.

Restancer.

Her var det nødvendigt med seks påmindelser, to rykkere og en måtte have to rykkere.

Små sager

Sag med avisbud der smed emballage i områder, blev løst ved henvendelse til Midtjyllands Avis


Tak for hjælp fra tidligere formand og kasserer Per Wøldike. Havde flere gange været besøg med aftensmad og vin.

Der var indkommet forslag om fælles snerydning, og der var indhentet to tilbud. Dette blev der set nærmere under punktet med indkomne forslag.


Forslag fra bestyrelsen

Forslag om ansvarsforsikring af bestyrelsen pgr. af frygt for erstatningskrav fra medlemmerne. Der var omdelt kopi af artikel der beskriver problemstillingen. Den tilskadekomne kan efter hvem som helst i bestyrelsen. Der er indhentet to tilbud. Nærmere herom under indkomne forslag.


Formandens beretning blev vedtaget, og der til blev knyttet bemærkninger fra medlemmerne om:
snerydning ville blive for dyrt og grundejerne skulle for øvrigt være bedre til at rydde sne og gruse.


Regnskab:

Regnskabet og budget blev gennemgået af formanden/kassereren.
Regnskabet viste et overskud 8.403,46 kr. og en formue 31.187,76 b.

Budget:

Under budget var der udarbejdet tre forslag til budget for 2000. Der var et overskud og vi har Ca. 31.000 kr. i kassen. Og da det ikke efter bestyrelsen er meningen at vi skal have en større formue i banken, er der forslag om en nedsættelse af kontingentet til 200 kr./år.
Der er fra Jens Konrad kommet en prisstigning 5 % containere, begrundet i bl.a. stigninger i prisen dieselolie.

Budgettet F1 indeholdt en ny post som ansvarsforsikring af bestyrelsen.

Budgettet F2 indeholdt for uden forslaget om ansvarsforsikring af bestyrelsen, et forslag modtaget af en af medlemmerne, nemlig fælles snerydning og et uændret kontingent 250 kr./år.

Budgettet F3 indeholdt ligeledes forslag om ansvarsforsikring og fælles snerydning. Der var her regnet med et kontingent 350 kr./år.


Ved F1 og F2 var der udregnet den fremtidige nødvendige kontingent betaling, hvis det blev besluttet at vi skulle have fælles snerydning og den nuværende containerordning.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der skulle i år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
valg til bestyrelsen var Hans Peter Lund, Jacob Winding, Henning Jensen. Jacob Winding og
Henning Jensen var forfremmet fra suppleanter da formand/kasserer og sekretær flyttede sidste år.
Hans Peter Lund og Jacob Winding ønsker ikke genvalg.

Henning Jensen, Havrevænget 33, modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Birte Moos Bygvænget 20 og Ib Stæhr, Hvedevænget 7. Begge blev valgt.

Som suppleanter blev valgt: Jørgen Andersen, Rugvænget 17 og Jørgen Lynge, Rugvænget 8.

valg til revisor var Jørn Würtz, og han modtog genvalg.
Revisorsuppleant blev: Svend Nørgaard, Rugvænget 22.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslog bl.a. baggrund af den omdelte artikel, at der tegnes en kollektiv ansvarsforsikring for bestyrelsen medlemmer. En enig bestyrelse stod bag forslaget. Der var indhentet to tilbud. Billigste tilbud lyder 735 kr./år. Bestyrelsen vil vælge den bedste til prisen.
Forslaget blev vedtaget.

Der var indkommet et forslag fra et medlem om fælles snerydning af kvarterets fortove:
Der var indhentet to tilbud: - et fra en lokal entreprenør Kornvænget. Han ville ikke gruse da han
ikke har en plads til gruset. Andet tilbud var fra det firma der udfører vejservice A15.
Forslaget blev efter en kort debat nedstemt.


Skal vi have en motorvej ad ringvejen?

En af grundejerlaugets beboere, Anders Hessel, har i bl.a. i en artikel i MA stået til lyd for en motorvej ad ringvejen. Anders Hessel kom med et interessant indlæg derefter var der en god debat under dirigentens styring.

Eventuelt:

Her kom medlemmerne bl.a. ønsker om at bestyrelsen arbejder videre med etablering al’ en nedkørsel/spor til barnevogne/cykler stien fra Havrevænget til Rugvænget, samt ønsker om at bestyrelsen undersøger muligheden for “vejbumpeller lignende for yderligere nedbringelse af hastigheden i kvarteret.

Beboere der er interesseret i udførelse af snerydning af deres fortov kan selv kontakte: L.N Byg, Kornvænget 23.

Bestyrelsen i Grundejerlauget Baunehøj. april 2000

efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueredes bestyrelsen således:

Formand: Peter Svensen   Havrevænget 3 B. 
Kasserer: Birte Moos        Bygvænget 21,              
Sekretær: Ib Stæhr           Hvedevænget 7,                
Sct. Hans: Anni Møller       Rugvænget 4,               
Container: Henning Jensen Havrevænget 33