Generalforsamling 16. marts 1999 

 

1. Valg af dirigent:

Formanden bød velkommen og igangsatte pkt. 1 - valg af dirigent.
Jørn Würtz blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordnen var efter vedtægterne.

2. Formandens beretning:

Det har været et travlt år for bestyrelsen med mere arbejde end sædvanligt.
Containerordningen med storskraldscontainere er nu ændret til den mere miljørigtig ordning med containere til brændbart affald.
Der er udarbejdet forslag til nye vedtægter. De eksisterende er ikke tidssvarende og har kørt uændret
siden 1976. Vi håber i den forbindelse en god debat, og der er siden udsendelsen af forslaget kommet ændringsforslag fra medlemmerne.
Sct. Hansfesten er genopstået med et arrangement oppe bag Dybkærskolen. I år markedsføres arrangementet bedre, og der opstilles yderligere skilte med henvisning til pladsen.
Hastighedsproblemerne gennem kvarteret har været behandlet og en henvendelse til andelsboligforeningerne for enden af Havrevænget om problemet, har resulteret i en positiv tilbagemelding.
Vor bestyrelse arbejder nu videre med en tilladelse fra politiet til en skiltning med en lavere anbefalet hastighed 30 km./t.
Parkeringsproblemerne i kvarteret har været behandlet, og der er udsendt en vejledning til alle i kvarteret. Flere af vore medlemmer har gennem året rettet henvendelse til bestyrelsen vedrørende uheldig og farlig parkering.
Bestyrelsen er ikke en politimyndighed, og kan kun komme med henstillinger som det udsendte. Man kan evt, selv rette henvendelse til beboere der parkerer uheldigt eller ulovligt. Hjælper intet af ovenstående er der kun politiet tilbage.
Bestyrelsen foretog en sommervandring gennem kvarteret og kan stadig konstatere at der mangler husnumre, og at andre numre er svære at øje . Der er især ved husene hjørnerne af Bavnehøjvej/stikvejene det er problemer med at finde det rigtige hus, men alle bør spørge sig selv om deres eget hus er nemt at finde for læge/ambulance en mørk nat.
Gadelysene i kvarteret er kun tændt i hver anden mast, og medlemmerne opfordres til hurtigt at melde evt, fejl til elforsyningen ikke længere strækninger er uden lys.
Der har været søgt efter en egnet placering til en bænk i kvarteret. Der er ikke fundet en egnet placering, vi modtager gerne forslag.
Grundejerlauget er kommet Internettet via en gratis ordning Silkeborg Bibliotek.
Vor hjemmeside mener bestyrelsen kan være med til profilere og gøre vort kvarter mere kendt og attraktivt.


Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.


3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget:

Grundejerlaugets midlertidige kasserer (formanden) aflagde regnskab.
Ingen restanter tilbage pr. d.d.
Årets udgifter har i store træk fugt budgettet. Der var dog ikke budgetteret med afholdelse af Sct.
Hans fest, og de dermed forbundne udgifter.
Containerudgiften svinger fra gang til gang, bl.a. afhængigt af vejrliget. Der blev denne post et
overskud da containere udeblev i maj under arbejdsmarkedskonflikten.
Årets resultat blev et overskud 2.114,13 kr.
Formuen er opgjort til 22.784,30 kr.
Budgettet er udarbejdet med hensyn til at storskraldscontainere erstattes af den billigere ordning med
færre containere til brændbart affald.
Containere kommer som vedlagte plan.
Der er afsat 1000 kr. til køb af rettigheder til benyttelse af kort vor hjemmeside Internettet.
Der regnes med et lille overskud i 1999.
Debat:
Der kom fra de fremmødte følgende bemærkninger:
- ønske om helt at afskaffe andre containerordninger end de for grønt affald.
- en opfordring til medlemmerne med trailere til ikke at benytte vore containere, men køre direkte op til Tietgensvej.
- er det var relevant med en hjemmeside for Grundejerlauget?
Bestyrelsen oplyste at der er en kommunal indsamlingsordning for storskrald vej, og at vor hjemmeside skal ses som et supplement til den information papir der tilgår medlemmerne.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Peter Svensen og Lisbeth Christoffersen var valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg.
Peter Svensen blev genvalgt, og Anni Møller indtræder i bestyrelsen.

Valg af suppleanter:
Der var her tale om genvalg: Jacob Winding, Henning Jensen, Finn Mortensen og Else Jacobsen.

5. Valg af revisorer:

Karsten Jørgensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Tove Siim Nielsen valgt. Jørn Würtz blev genvalgt.
Formanden takkede Karsten Jørgensen for over 20 års virke, og overrakte en flaske i denne forbindelse.

6. Indkomne forslag:

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til nye vedtægter. (som var omdelt til alle medlemmer inden generalforsamlingen) De nye vedtægter skulle være sprogligt “up to date” og være som foreningen faktisk kører i dag. Herunder bl.a. forholdet at bestyrelsen er kontingent fri. Der var fra beboerne Hvedevænget 7 kommet et ændringsforslag til det udsendte, gående at bestyrelsen kun er fritaget for det ordinære kontingent, men ikke for at skulle betale for ekstraordinære omkostninger i forbindelse med evt, fremtidige lån.
Der var fra samme beboere et forslag om afskaffelse af storskraldscontainere og evt. flere containere til grønt affald.
Vedtægterne blev vedtaget af generalforsamlingen med de ønskede ændringer. (se vedlagte nye
vedtægter)
Dette indebærer bl.a. at der næste år er tre bestyrelsesmedlemmer og en revisor valg.
Der er ikke mere storskraldscontainere, men kun containere til grønt affald og brændbart affald.


7. Eventuelt:

a) Tove Siim Nielsen spurgte hvorfor der ikke var indkaldt suppleant i stedet for den i perioden afgåede kasserer.
Formanden forklarede at kassereren havde fuldført sit arbejde for året, da hun af personlige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen. Der var derfor ingen grund til at indkalde en suppleant til en kort periode kun Ca. en md.

b) Fra især beboere Rugvænget er der en kraftig opfordring til beboerne i området, angående løsgående hunde der luftes det kommunale areal ved Baunehøj. Der blev fremhævet at der ofte var tale om en schæferhund med ejer fra vort eget område.
Det opfordres til hundeejere at holde hundene indenfor egen grund, eller i snor også under luftning, da også børn er utrygge ved de løse hunde.
Der blev ligeledes spurgt til de før opsatte skilte med ordensreglement for området. Den nye ejer (kommunen) kontaktes af bestyrelsen vedr. dette.

c) Fra salen blev der spurgt om de ansvarlige for renholdelse af stien mellem Hvedevænget og Havretoften. Hvis det ikke var de tilstødende grundejere, kunne der måske arrangeres en ordning med et hjemmeservicefirma?
Bestyrelsen undersøger problemet og en løsning.

d) Henning Jensen opfordrede til at der tages hensyn til naboer og genboer under affyring af nytårsskyts. Ved årsskiftet 1998/1999 var der trods hans protester blevet 1,’ret store mængder skyts af ind over bl.a. hans campingvogn.


Formandens afsluttende bemærkning:

Takkede de mødte for fremmødet samt god ro og orden. Dirigenten blev takket for god styring af mødet.
Herefter var der hyggeligt samvær med spisning og banko.

Referent : Peter Svensen.

senere afholdt bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand : Per Wøldike Nielsen, Bygvænget 8
Kasserer : Peter Svensen,         Havrevænget 31 b. 
Container: Hans Peter Lund,      Bygvænget 3   
Sekretær : Lars Engeborg,         Rugvænget 2          
Festudvalg : Anni Møller,           Rugvænget 4