Generalforsamling 2. marts 1998 


1. Formanden bød velkommen og igangsatte pkt. 1 - valg af dirigent. Jørn Würtz  blev foreslået og valgt.


Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordnen var efter vedtægterne


2. Formandens beretning:

Ved bestyrelsens konstituering blev både formands- og kassererposten overtaget af samme person.
Der er i 1997 rettet henvendelse til andelsboligforeningerne Havrevænget om samordning af Sct. Hans festen, hvilket ikke havde interesse. Dette betød at der ikke kunne afholdes fest i vor grundejerforening.
Samme andelsgrundejerforeninger har henvendt sig om benyttelse af miljøcontainere opstillet i vort område.
Et forslag fra beboere om evt. samme  bestilling af de lovpligtige vandmålere, blev fulgt op af bestyrelsen. Nogle VVS installatører blev kontaktet uden resultat. En henvendte sig selv og blev valgt som mulig leverandør. 35 af vore medlemmer meldte positivt tilbage om interesse. Hvor mange der har brugt tilbudet vides ikke.


Der har været rejst kritik af at bilister kører med for stor hastighed i området. Der er registreret, at biler der kommer fra andelsboligerne, nårbumpene” for enden af deres område er passeret, efterfølgende sætter farten op. Politiet har tidligere værget sig mod at ændre den generelle hastighedsgrænse 50 km/timen. og vil nok heller ikke nu , opsætte begrænsningsskilte.

Tidligere er fremsat forslag om at undersøge muligheden for telefonsystemer i kvarteret, som i forhold til Teledanmarks priser skulle være billigere. Beboerne bestemme , om der skal arbejdes videre med denne sag.

En beboer har ikke ønskes at betale kontingent til grundejerforeningen. Ved salg af huset er sagen nu bragt til afslutning, idet advokaten indbetalte restancen. Forskellige sanktionsmuligheder er blevet drøftet i bestyrelsen, bl.a. offentliggørelse i generalforsamlingsreferatet af adressen.

Et møde med Kriminalpræventivt råd bragte frem, at den enkelte beboer selv gøre en indsats for at forhindre indbrud. Nogle brochurer er indhentet, og er medsendt dette referat.

Manglende og vanskeligt læsbare husnumre er et problem, og ikke værdigt for helhedsindtrykket af området. Det henstilles derfor til, at dette forhold rettes op.

Debat om formandens beretning:

Der blev stillet forslag om at sende et brev til andelsboligforeningerne et brev vedrørende hastighedsproblemerne. Bestyrelsen retter henvendelse til andelsboligforeningerne!

Kritikken af hastigheden kan ikke bare rettes mod andelsboligforeningerne, også andre steder i området køres der for stærkt. Der blev udtrykt interesse for opsætning af 30 km skilte.

Det henstilles til alle beboere om at holde hastigheden et niveau, der gør det ufarligt at færdes i området - også for børn.

Der blev gjort opmærksom , at det kan være vanskeligt at køre vejene, når to biler er parkeret overfor hinanden.

Forslag blev stillet om, at kommunen opkræver kontingent over skatterne. Dette er ikke muligt iflg. borgmesteren.

Det blev vedtaget, at restanter fremover vil blive noteret i referat fra generalforsamlingen.

Der blev udtrykt interesse for, at bestyrelsen arbejder videre med “telefonsagenog med hybridløsning.

Problemet med manglende husnumre blev bekræftet af generalforsamlingen. Det er også et problem for evt. redningskøretøjer.

Replik fra formanden:

Bestyrelsen vil det kommende år arbejde videre med de stillede forslag, og færdselspolitiet vil blive kontaktet om hastighedsproblemet.

Formandens beretning blev herefter vedtaget.

3. Regnskab:

Grundejerlaugets kasserer aflagde regnskab.
Ingen restanter tilbage pr. d.d.
Årets udgifter har i store træk fulgt budgettet.
Containerudgiften svinger fra gang til gang, bl.a. afhængigt af vejrliget.
Årets resultat blev et underskud 4.845,26 kr.
Formuen er opgjort til 20.670,17 kr.
revisionens opfordring nævnes, at der er foræret en flaske champagne til den afgåede formand.

Debat:

Spørgsmål blev stillet om fordelingen af omkostninger til grønt affald og storskrald.
Kasserer gennemgik den “historiske udviklingi containerudgifterne. Der betales ikke afgift for
grønt affald. Udgifterne kan således primært henføres til storskrald.
Det skal dog nævnes, at er der storskrald i containeren med grønt affald, udløses afgiften.

Forslag til ændring af containerordningen blev gennemgået (vedlagt dette referat) og der var en livlig debat om dette forslag.

Følgende modargumenter blev givet:

Ikke alle har bil/trailer.
Mange biler forurener mere end én lastbil.
Kommunen vil i øvrigt komme med forslag til ændringer af container/affaldsordningen. Forslagsstillernetrakforslaget med henblik bestyrelsens kommende bearbejdning.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Wøldike Nielsen, Hans Peter Lund og Carl Johan Christiansen var valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg.

Per Wøldike Nielsen og Hans Peter Lund blev genvalgt.
Lars Engeborg blev indvalgt i bestyrelsen.

Valg af suppleanter:

Jacob Winding, Henning Jensen, Finn Mortensen og Else Jacobsen blev valgt.

5. Valg af revisorer.

Karsten Jørgensen og Jørn Würtz blev genvalgt.

6. Eventuelt:

Forslag om oprettelse af legeplads blev stillet.
Der findes ingen grund i området som kan købes/lejes. Mulighed for plads for enden af
Havrevænget undersøges af bestyrelsen. Bestyrelsen har for nogle år siden foreslået køb af en
grund, hvilket blev nedstemt generalforsamling.

Fra Rugvænget 14 er modtaget et “opråbtil beboerne i området angående løsgående hunde.
Opråbet er vedlagt dette referat.
Det opfordres til hundeejere at holde hundene indenfor egen grund, eller i snor.

Formandens afsluttende bemærkning:

Takkede de 33 mødte (inkl, bestyrelsen) for fremmødet samt god ro og orden. Dirigenten blev takket for god styring af mødet.

Herefter var der hyggeligt samvær med spisning og banko.

Referent: Carl Johan Christiansen.

et senere afholdt bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:  Per Wøldike Nielsen,      Bygvænget 8,        
Kasserer:  Lisbeth Christoffersen,    Bavnehøjvej 47
Container: Hans Peter Lund,           Bygvænget 3,             
Sekretær:  Peter Svensen,              Havrevænget 31 B         
Menig:      Lars Engeborg,               Rugvænget 2