Generalforsamling 27. februar 1997 

 

1. Valg af dirigent:

Formanden Jørgen Jakobsen bød velkommen, foreslog Jørn Würtz som dirigent.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning:

1996 har været et roligt år, hvilket kan have forskellige årsager:
- måske har medlemmerne glemt, at foreningen eksisterer,
- måske har medlemmerne opgivet at fremlægge problemer,
- måske hersker der tilfredshed med foreningens og dermed bestyrelsens arbejde?

Sct. Hans festen kunne ikke afholdes i 1996 baggrund af salget af den hidtil anvendte grund, bestyrelsen har ikke kunnet finde egnede steder.
En eventuel indbetaling af kontingent via PBS viste sig umulig, betaling sker derfor sædvanlig måde.

I løbet af 1996 har været opstillet 17 containere med rotation efter den udsendte plan. Containerne har været velbesøgte - ofte godt og vel! De fleste brugere har været flinke til at rydde op, nogle kan ikke finde ud af dette, trods af, at problemstillingen har været fremme adskillige gange!
Kommunen har etableret en afleveringsplads Tietgensvej med attraktive åbningstider, bestyrelsen foreslår derfor at containerordningen bliver afskaffet helt eller delvist, dette vil resultere i en tilsvarende kontingentnedsættelse.
Miljøcontainerne vil dog kun være tilgængelige om lørdagen, idet ingen har følt det hensigtsmæssigt at aflevere miljøaffald om søndagen.
Hvis ikke der sker ændring i containerordningen, foreslår bestyrelsen kontingentet fastholdt de nuværende 250 kr. pr. år.

Kommentarer:
Det blev anbefalet, at containerordningen forsættet som nu. Ikke alle har transportmuligheder til Tietgensvej!
Udfor Bavnehøjvej 51 er oplevet griseri efter containeropstillingen, hvilket er uacceptabelt!
Fra bestyrelsen blev anført, at det ikke kan være rimeligt, at bestyrelsesmedlemmer skal sidde vagt for at overvåge, at oprydning foretages! - Vagten bliver gennemført ved miljøcontainerne, der er krav om!
Det ses dog, at nogle medtager kost og skovl, hvilket kan være et eksempel til efterfølgelse!

Der blev stillet forslag om, at de nuværende containere udskiftes til en type med høje kanter, disse containere kan åbnes i den ene ende, som skulle kompensere for besværlighederne, nogle vil have med at op over kanterne.
Fra bestyrelsen blev anført, at de nuværende containere er indført efter opfordring fra medlemmerne.
Et forslag om at købe en mand med kost og skovl eller eventuelt betale chaufføren for oprydning, blev stillet.

Dirigenten konkluderede, at signalet til bestyrelsen var, at den nuværende containerordning fortsætter uændret, og da der i øvrigt ikke var bemærkninger til formandens beretning, blev denne godkendt!

3. Aflæggelse af regnskab:

Kasserer Per Wøldike Nielsen gennemgik regnskab 1996 og budget 1997. Foreningens indtægter i 1996 passer nøje med budgettet. Der er anvendt Ca. 3000 kr. mindre i 1996, bl.a. fordi containeromkostningerne har været lavere. Dette kan skyldes det gode vejr, idet der ikke er betalt for afleveret vand.
Der er et overskud 516,38 kr. bl.a. forårsaget af, at restancer er taget til indtægt mod forventet indbetaling.
Der er kun restanter i år, modsat året før, hvor udbringningen af indbetalingskortgik i fisk”!
Budget 1997 svarer nogenlunde til 1996 regnskabet. Ved uforandret kontingent er det muligt at nedbringe formuen en smule.
Der var ikke kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt!


4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Tre bestyrelsesmedlemmer valg:
Jørgen Jakobsen
Willy Jensen
Per Wøldike Nielsen
Kun Per Wøldike Nielsen var villig til genvalg.

Efter nogen parlamentering blev følgende indvalgt i bestyrelsen:
Per Wøldike Nielsen blev genvalgt.
Lisbeth Christoffersen blev indvalgt.
Peter Svensen blev indvalgt.
Suppleanterne Jacob Winding, Henning Jensen, Finn Mortensen og Else Jacobsen blev genvalgt.

5. Valg af revisorer:

Jørn Würtz og Karsten Jørgensen blev genvalgt.

6. Eventuelt:

Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen byder nytilflyttede velkommen med mere end et girokort.
Formanden tog kritikken til efterretning og tilstod, at der ikke findes nogen fastlagt procedure til disse anledninger.
Der blev uddelt ros til formanden for hurtig opstilling af ødelagte vej skilte.
Da der ikke var yderlige indlæg til punktet, takkede dirigenten for god ro og orden og overgav formanden ordet for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen og forsamlingen for godt samarbejde.

Herefter var der øl, mad og banko.

Referent: Carl Johan Christiansen

senere afholdt bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand/kasserer: Per Wøldike Nielsen, Bygvænget 8
Sekretær: Carl Johan Christiansen, Bavnehøjvej 63
Containeransvarlig: Hans Peter Lund, Bygvænget 3
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Christoffersen, Bavnehøjvej 47
Bestyrelsesmedlem: Peter Svensen, Havrevænget 31B