Generalforsamling 5. marts 1996 

 

1. Valg af dirigent:

Formand Jørgen Jacobsen bød velkommen, mindedes Hansine Olsen og foreslog Jørn Würtz som dirigent. Jørn Würtz blev enstemmigt valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning:

Antallet af henvendelser til Grundejerlauget har i 1995 været , hvilket indikerer et roligt år.
Sagførere og ejendomsmæglere i Silkeborg og omegn er kontaktet med henblik opmærksomhed omkring automatisk medlemskab af Grundejerlauget ved huskøb i området.
Containerordningen er bestyrelsen enig om, fungerer tilfredsstillende for de fleste. Ordningen fortsætter således uændret med 17 containere samt 2 miljøcontainere om året. Containere opstilles forskellige steder i området, og det konstateres, at der ikke er lige ryddeligt efter hver tømning.
Der opfordres derfor til rimelig disciplin, både om oprydning efter sig og om korrekt fordeling af skraldet, dette også af økonomiske årsager.
Bestyrelsen afstår fra ændringer i Laugets vedtægter. Sidste års debat var beklagelig, da bestyrelsen anvendte en forældet vedtægt som udgangspunkt.
Sct. Hans festen 1995 blev afholdt med flot deltagelse - over 100 personer mødte op til en god aften.
Om der i 1996 afholdes Sct. Hans fest er afhængig af, om grunden, som hidtil er anvendt til formålet, er blevet solgt.
Et forslag om opstilling af flaskecontainere i området er undersøgt hos kommunen, som henviser til den gældende ordning i Silkeborg, som ikke ønskes udvidet. Bestyrelsen har i 1995 gennemgået enoplæringi EDB regnskabsopstilling. Revisorerne kan nu være sikre , at også bestyrelsen kan læse Laugets regnskab. Grundejerlauget har en sund økonomi. Ved nugældende kontingent vil formuen stige, hvilket bestyrelsen ikke finder formålstjenligt. Kontingentnedsættelse fra 300 kr. til 250 kr. blev foreslået.

Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat.

Der blev stillet forslag om, at Lauget i stedet for kontingentnedsættelse afholdt en fest. Hundelortene blev igen berørt.
Opfordring til at medtage efterladenskaberne blev gentaget.

Formandens replik:

Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentnedsættelsen. En fest vil kræve en større indsats, og det er tvivlsomt, om mange møder op.
Formanden var enig i hundelortenes fjernelse og kunne kun tilslutte sig henstillingen til hundeejerne.

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab:

Kasserer Per Wøldike Nielsen gennemgik detaljeret regnskabet for 1995.
De centrale beløb er overskud og underskud. Regnskabet er søgt opstillet læsbar og overskuelig måde.
Følgende punkter har været væsentlige for årets resultat:
Der har været en lidt højere renteindtægt i 1995.
Containerordningen har været billigere end budgetteret.
Der har været besparelser til trykning og udbringning af tryksager til laugets medlemmer.
To restanter har endnu ikke indbetalt kontingent.
Budget 1996 blev herefter gennemgået. Budgettet er beregnet ud fra forventet nedsættelse af kontingentet til 250 kr.
Kontingentindbetalingen forudsættes til 1. maj, hermed følger udgifterne indtægterne.

Bemærkninger til regnskabet fra forsamlingen:

Kontingentet forfalder i.h.t. vedtægterne til 1. april.

Replik:

Man kan først påregne, at indbetalingen sker, når indbetalingskortet er udsendt. Dette sker, når referat og regnskab er klar til udsendelse.

Regnskabet for 1995 samt budgettet for 1996 blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Hans Peter Lund og Carl Johan Christiansen var valg.
Begge genopstillede og blev valgt.
Da der ikke var indsigelser fra suppleanterne Jacob Winding, Henning Jensen, Finn
Mortensen og Else Jacobsen, blev disse ligeledes genvalgt.

5. Valg af revisorer:

Jørn Würtz og Karsten Jacobsen blev genvalgt.

6. Eventuelt:

Når containeren er opstillet for enden af Bavnehøjvej, registreres af grundejeren her, at oprydningen efter tømning er dårlig. Skrald er endog smidt ind grunden, hvilket er utilfredsstillende. Grundejeren foreslog derfor, at containerplaceringen skete flere forskellige steder for derved at dele “smerten”.

Replik fra Hans Peter Lund:

Der har været en uheldig situation i 1995, hvor de to containere var opstillet forskellige steder. Det skabte tvivl hos nogle brugere om, hvor skraldet skulle placeres. Containerne skal opstille samlet for at give overblik.
Det blev igen opfordret, at alle rydder op efter sig!

Der blev stillet forslag om, at tidspunktet for “næste containeropsætningblev angivet den nye containerplan.

Replik fra Hans Peter Lund:

Den nuværende plan vil fortsætte.

Der blev rejst kritik af snerydningen visse steder i området. Ud for nogle grunde har der denne vinter overhovedet ikke været ryddet. Dette har skabt farlige situationer.
Kritik af områdets vejskilte blev rejst. Mange er for utydelige. Spørgsmålet rejses overfor kommunen.
En langtidsplaceret grusbunke blev kritiseret.
Bestiller man grus eller andet, som aflæsses udenfor ens grund, skal dette hurtigst muligt fjernes.
Kommunen er opmærksom , at mange veje er bulede efter den hårde vinter, også i Lauget område. Der arbejdes udbedring, når skaderne kan overskues.
Også kommunes snerydning af vejene i området blev kritiseret. Der blev stillet forslag om, at Lauget anvender midler til supplement af den offentlige snerydning.
Formanden mener, at privat snerydning vil være dyr, at det vil kræve endog væsentlig kontingentstigning. Havrevænget, som var den - specielt - kritiserede vej, er skolevej og skal derfor ryddes af det offentlige.

Formandens afsluttende bemærkning:

Takkede forsamlingen for god ro og orden samt dirigenten for kompetent mødeledelse. ønskede et godt 1996 for Grundejerlauget Baunehøj.
Herefter var der mad og banko.

Referent: Carl Johan Christiansen

efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueredes bestyrelsen således:

Jørgen Jacobsen - formand.
Per Wøldike Nielsen - kasserer.
Carl Johan Christiansen - sekretær.
Hans Peter Lund - ansvarlig for containere.
Villy Jensen - ansvarlig for arrangementer.