Generalforsamling 7. marts 1995

 

1: Valg af dirigent:

Formanden Jørgen Jacobsen bød velkommen og foreslog, som dirigent, Jørn Würtz, der valgtes enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen, som, ifølge vedtægterne, er korrekt.

2: Formandens beretning:

Der blev i april 94 lavet en ny containerordning, som virkede udmærket i april og maj måned. Men der opstod en del problemer, idet containerne var alt for store! høje og nogle medlemmer havde for lang og trang vej til containerpladsen Havrevænget. I sommerferien ændredes ordningen til den” gamleordning. I øvrigt har giftcontainerne været en succes.
Politiet foretog, opfordring af grundejerforeningen, hastighedsmålinger fra d. 6.-9 juni. 1350 biler passerede i løbet af 3 døgn Bavnehøjvej, Havrevænget og Kornvænget. Gennemsnitshastigheden var hhv. 38,42,40 km./t..
Sct. Hans festen blev - trods vejret - afholdt med 60-65 menneskers deltagelse. Bestyrelsen havde i årets løb diskuteret vedtægterne og vedlagt ændringsforslag i indbydelsen til generalforsamlingen.
Formandens beretning godkendtes, ifald containerordningen ville blive til debat under pkt.4.

 3: Aflæggelse af regnskab:

Per Wøldike gennemgik regnskab og budgettet for 1995. Han gjorde opmærksom , at mange nye tilflyttere ikke er blevet oplyst om det tvungne medlemskab af Grundejerlauget.
Der var ingen bemærkninger til driftsregnskabet. Der var et spørgsmål til forhøjelse af beløbet mødeudgifter i budgettet 95. Desuden har en beboer klaget over manglende containere i februar og marts måned, hvor Per kunne henvise til den containerordning, som var vedtaget sidste års generalforsamling.

4: Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog 300 kr. som kontingent for året 1995, og forslaget blev godkendt.
Jørgen Jacobsen rejste spørgsmålet om containerordningens berettigelse, men generalforsamlingen vedtog at ordningen skal fortsætte, og containerne skal have brugervenlige dimensioner og et vist rumindhold. Containerplan vedlægges referatet.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Best. medlemmer valg: Per Wøldike, Jørgen Jacobsen, Marianne Madsen. Per Wøldike og Jørgen Jacobsen blev genvalgt, medens Villy Jensen, Havrevænget 6 indtræder i stedet for Marianne Madsen. Suppl. valg: Anni Østerdahl, Lilly Christiansen, Jacob Winding. Jacob Winding, Henning Jensen, Finn Mortensen og Else Jacobsen blev valgt.

6: Valg af revisorer:

 Jørn Würtz og Carsten Jacobsen genvalgtes.

7: Forslag til ændring af vedtægter:

Jørgen Jacobsen gennemgik forslagene til ændringer. Der blev efterlyst en skriftlig begrundelse for at ændre de oprindelige vedtægter, samt at det burde have fremgået, hvilke paragraffer, der var ændringsforslag til og hvilken betydning evt. ændringer ville . Desuden burde de opr. vedtægter have været medsendt og skriftstørrelsen var for lille. Medlemmet ingen grund til bestyrelsens forslag om en revisorsuppleant. Jørgen Jacobsen svarede kritikken, og best. holdt et kortsummemøde”.
Det blev besluttet, at generalforsamlingen næste år vil tage stilling til bestyrelsens evt. forslag, såfremt alle de ovennævnte formaliteter er i orden.
Jørgen Jacobsen oplyste under dette punkt også, at stjerne har alm. grundejerforpligtigelser. Det blev vedtaget, at dagsordenen til generalforsamling 96 skal indeholde valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal sidde i 2 år og den anden i år.

8: Eventuelt:

Fortovet ved containerpladsen, Havrevænget, ønskes renholdt. Det blev oplyst, at Kommunen skal holde fliser i stand, og best. retter henvendelse til kommunen desangående. Der var forslag til best. om at gøre noget ved de vildtvoksende birketræer de grønne arealer.

Formanden sluttede med at takke de fremmødte, og derefter var der smørrebrød og Banko.


Referent
Marianne Madsen.


Silkeborg, d. 1. -4.- 1995.
Bestyrelsen i Grundejerlauget Baunehøj har d.d. konstitueret sig således:
Formand:              Jørgen Jakobsen,               Hvedevænget 6
Kasserer:              Per Wøldike Nielsen,          Bygvænget 8
Sekretær:              Carl Johan Christiansen,     Bavnehøjvej 63
Containeransvarlig: Hans Peter Lund,              Bygvænget 3
“Fester”:                Villy Jensen,                    Havrevænget 6