Generalforsamling 15. marts 1994

 

1) Valg af dirigent.

Jørn Würtz blev valgt til dirigent.

2) Formandens beretning.

Vores kasserer gennem mange år Elsebeth Holten-Møller er død, og derfor er Hans Peter Lund, Bygvænget 3 indtrådt i hendes sted. Bestyrelsesmedlem Jørgen Jakobsen er fraværende.

Leje af flis hugger for at reducere belastningen af container- ordningen blev til en fiasko. Dels pga. for lille interesse for at bruge den - dels fordi firmaet efter vores mening lavede om en klar aftale om 3 måneders leje for at se tiden an til om vi skulle købe maskinen. Sagen er afsluttet med betaling af 3 måneders leje!.

Der skal endnu en gang henstilles til at fortove ud til stier skal holdes ligesom alle andre fortove skal. Det gælder også for grene og graner, der hænger ud over fortovene. Der skal være fri passage i hele fortovets brede!! Dette gælder naturligvis også de kære biler. Der har før været henstillet til at fortovet ikke bruges til parkeringsplads, men det er stadig et udbredt problem. Der er også konstateret problemer med for stor hastighed i kvarteret. For alle de her problemers vedkommende, vi i første omgang selv rette henvendelse til grundejeren for at løse op problemet. Hvis det ikke giver noget resultat, man henvende sig til grundejerlaugets bestyrelse for mægling. Vi skal alle leve i kvarteret, og hvis man ikke tager fornødent hensyn til hver andre, vi først og fremmest gøre opmærksom problemet, for ellers bliver det ikke løst.

Der har visse problemer med snerydning - specielt Havrevænget, der bruges som skolevej. Efter nogen tøven blev vejen ryddet - der kom også sneplov de øvrige veje til sidst.

3) Aflæggelse af regnskab.

Aflæggelsen blev foretaget af grundejerlaugets ene revisor Karsten Jørgensen. Regnskabet vedlægges referat fra generalforsamlingen og det blev godkendt.
Der blev også fremlagt forslag til budget, og det blev taget til efterretning.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formanden Tove Siim Nielsen ønskede ikke genvalg efter mange års tjeneste for foreningen. H.P. Lund, Bygvænget 3 der har fungeret i en kort periode ønskede at fortsætte og nyvalgt blev Carl Johan Christiansen, Bavnehøjvej 63.

Suppleanter blev i nævnte rækkefølge:
Jakob Winding, Bavnehøjvej 74.
Henning Jensen, Havrevænget 33.
Lilly I. Christiansen, Havrevænget 5.
Ann L. Østerdal, Rugvænget 9.

5) Valg af revisorer.

Der var genvalg til begge revisorer:
Karsten Jørgensen, Bavnehøjvej 59.
Jørn Würtz, Hvedevænget 1

6) Fastsættelse af kontingent.

Efter nogen diskussion frem og tilbage ønskedes kontingentet fastsat til kr. 300 for at fastholde et fornuftigt containerberedskab. Endvidere for ikke at tære mere kassebeholdning, der var blevet noget lav i 1993.

7) Evt.

Container-behovet blev diskuteret længe og intenst. Det blev endeligt overladt til den nye bestyrelses trygge hænder at lave en fornuftig container-plan.
Der var et ønske om en tavle ved indkørslen til kvarteret til fx. annoncering af træer til brændeovn, der skulle fældes osv. Der var et generelt ønske om mere oplysning om grundejerlauget fra nytilflyttede.
Der var et ønske om hundelortedeponeringskasse i hundelortekvarteret - det er op til hundeejerne at sørge for det - ja det er hundeejernes pligt at sørge for det!!
Der er behov for en mere informativ indkaldelse med bestyrelsens navne og adresse til generalforsamlingen + selvfølgelig adresse hvor generalforsamling afholdes. Vi rødmer og skammer os - det vil blive bedre til næste år. Det lover vi.

Referent
Per Wøldike Nielsen

10. april 1994
Konstituering af bestyrelse:
Formand: Jørgen Jacobsen           Hvedevænget 6
Kasserer: Per Wøldike Nielsen      Bygvænget 8
Sekretær: Marianne Madsen          Bavnehøjvej 57
Menige:   H.P. Lund (Containere)   Bygvænget 3
              Carl Johan Christiansen  Bavnehøjvej 63

 

GrundejerlaugetBaunehøj
orienterer:

Der blev rejst nogle spørgsmål generalforsamlingen, og disse spørgsmål har den nye bestyrelse nu behandlet:

* Hundelortedeponeringskasse: Et ønske generalforsamling om en hundelortedeponeringskasse afvises. Hvis hunden laver høm-høm, skal man samle det op i en plastic-pose, og vi tror ikke, at der er nogen grundejere, der vil brokke sig over en plasticpose i deres skraldespand.

* Tavle ved indkørslen: Bestyrelsen tror ikke ideen med en tavle - den vil efter vores mening ikke fungere efter hensigten. Vi vil derimod gerne være med til at formidle kontakt mellem grundejere, der gerne vil at med træer/grene, som der kan være andre grundejere, der kan bruge i deres brændeovn/pejs.

* Hvis du skal have fældet/ryddet op i træerne din grund og gerne vil af dette træ affald, kontakt bestyrelsen, der vil formidle kontakten til andre beboere, der gerne vil modtage det.

* Hvis du er en at de beboere, der gerne vil modtage træ til din brændeovn eller pejs, kontakt en at Grundejerlaugets bestyrelsesmedlemmer, der opfører dig en liste til videreformidling.

* Husk at der faktisk kan puttes meget haveaffald i de kompost-beholdere, som de fleste beboere i kvarteret her i foråret har modtaget. Du skal dog huske at findele haveaffaldet mest muligt, komposteringen foregår hurtigst muligt. Det er faktisk en stor fordel, at hus affald og haveaffald blandes mest muligt.

* Sct. Hans fest d. 23. juni kl. 20.00.
Reserver allerede nu aftenen i kalenderen og benyt aftenen til at lære nogle af beboerne i kvarteret at kende. Da en Sct. Hans aften ikke er en Sct Hans aften uden et bål, opfordres beboerne til at gemme nogle grene m.m. til brug for Sct. Hans bålet. Der vil komme en indbydelse til Sct. Hans aften, og derpå vil der også stå, hvornår bålpladsen kan modtage materiale til bålet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerlauget BAUNEHØJ