Generalforsamling 11. marts 1993

 

Formanden bød velkommen og foreslog, at Jørn Würtz blev valgt til ordstyrer.

Jørn Würtz takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dagsordenen for godkendt, hermed gav han ordet videre tit formanden, for dennes beretning fra året der er gået.

Formandens beretning.

Formanden kunne konstatere, at det har været et roligt år. Bølgen af indbrud forrige år synes at være aftaget. Der blev igen afholdt en god Sankt Hans aften den tomme grund for enden af Havretoften.

Et af de største problemer vi har i kvarteret, er hundeluftning og løsgående hundes efterladenskaber fortove, stier og andre grundejeres haver og indkørsler.
Hundefolket opfordres endnu en gang til at vise hensyn ( der er enkelte der har en plastpose bundet i hundesnoren) der er plads nok til hunde høm hømmer eget matrikel nr.. eller oppe i skovarealerne (ikke gangstierne) det kan ikke være rigtigt at andre skal belastes med disse utiltalende efterladenskaber.

Et andet problem er grene og buske der gror frit ud over fortovene disse er næsten ufremkommelige dette skal der gøres noget ved.

Den enkelte grundejer har pligt til at holde fortovet og arealer langs stier frie, i hele bredden og i højden op til 2,50 m over fortovet, passage kan ske uhindret begge fliserækker.

Der var ikke yderligere kommentarer/spørgsmål til beretningen hvorfor denne blev godkendt.

Regnskab & budget:

Ordet blev givet videre til kassereren som gennemgik regnskab for det forgangne år, status pr. 31.12.92 og budget for 1993. Dette blev godkendt uden kommentarer.

Valg til bestyrelsen:

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer valg.
Genvalgt blev: Per Nielsen Bygvænget 8
Nyvalgt blev : Jørgen Jacobsen Hvedevænget 6
Marianne Madsen Bavnehøjvej 54

Som suppleanter fortsætter:
H. P. Lund Bygvænget 3
K. J. Kristensen Bavnehøjvej 63
Jacob Vinding Bavnehøjvej 74
Henning Jensen. Havrevænget 33

Valg af revisorer:

Genvalgt blev: Jørn Würtz og Karsten Jørgensen

Eventuelt:

Problemet hundeluftning blev vendt endnu engang, det samme var gældende med dårligt ryddede fortove.
Der blev debatteret en del om den tomme grund Havretoften. Debatten gik evt. erhvervelse af grunden, med det formål at anlægge legeplads, bålplads m.v. eventuelt med kommunal støtte, den nye bestyrelse fik bemyndigelse tit at undersøge eventuelle muligheder og melde tilbage ved næste generalforsamling.
Der fremkom en beklagelse over parkering af lastbiler i kvarteret, samt parkering af personbiler delvist fortovet fortovet er vanskeligt fremkommeligt.
Fordyrelsen af containerordningen, i form af større afgift ved lossepladsen blev drøftet. den eventuelle fordyrelse kan medføre nedskæring al antallet al containere fremover.
Der fremkom igen forslag om opstilling af bænke ved containerpladsen Havrevænget, dette arbejde kan eventuelt udføres som beskæftigelses arbejde af kommunen, Grundejerlauget skal dog selv indkøbe materialer.

Ordstyreren konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt, og takkede herefter for god ro og orden.