Generalforsamling 15. marts 1992

 

Formanden bød velkommen og forestod valget til .dirigentposten, denne blev besat af Jørn Würtz.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dagsordenen for godkendt, hermed gav han ordet videre til formanden, for dennes beretning fra det forgangne år.

Formandens beretning.

Formanden indledte med at byde velkommen til de nye ansigter i forsamlingen.

Året er gået med opfølgning af emner fra sidste generalforsamling, her tænkes bevægelsesdetektorer, der var sidste år bred tilslutning til den gode idé, men der var desværre kun to grundejere, der ønskede detektorer opsat, da vi nåede den afgørende runde.

Der er også blevet opsat, skilte der tilkendegiver at der praktiseres naboovervågning/nabohjælp her i kvarteret.

Indsigelsen mod betonblandestation Granhøjvej medførte at dette projekt blev stoppet af Miljøankenævnet.

Vort Sankt Hans bål var et tilløbsstykke, dette skyldtes måske at J. Würtz holdt båltalen.

Parkforvaltningen har foretaget en flot udtynding af skovarealet mellem Havrevænget. og Kornvænget.

Formanden har desuden haft kontakt til Teknisk forvaltning for at høre om Silkeborg Kommunes fremtidsplaner med hensyn til affald, her det nok siges, at kommunen nuværende tidspunkt ikke har en affaldspolitik. Dette kan kun undre, når man ser, hvad der sker i omegnskommunerne!

Til formandens beretning omkring affald havde J. Würtz den kommentar, at der sandelig foreligger en affaldspolitik i kommunen. Man har planer om affaldssortering og bortskaffelse af det brændbare affald forbrændingsanlæg hos en nabokommune.

Der var ikke yderligere kommentarer/spørgsmål til beretningen hvorfor denne blev godkendt.

Regnskab & budget:

Ordet blev givet videre til kassereren som gennemgik regnskab for det forgangne år, status pr. 31.12.91 og budget for 1992. Dette blev godkendt uden kommentarer.

Valg til bestyrelsen:

Genvalgt blev: Tove Siim Nielsen Havretoften 4
Elsebeth Holten Møller Havrevænget 16

Som suppleanter fortsætter:
H. P. Lund Bygvænget 3
K. J. Kristensen Bavnehøjvej 63
Jacob Vinding Bavnehøjvej 74
Henning Jensen. Havrevænget 33

Valg til revisorer:
Genvalgt blev: Jørn Würtz og Karsten Jørgensen

Eventuelt:

Der var kommet en skriftlig henvendelse fra en grundejer, der beklagede sig over hele træer i containeren der slet ikke var plads til andet. Der blev endnu en gang opfordret til at vise hensyn, og bruge containerordningen med omtanke.

Der blev også fremsat forlag om indkøb/leje af havefræser/
kvashugger. Der foreligger en aftale med Silkeborg plæneklipperservice om en rabatordning for Grundejerlaugets medlemmer. Manglende lys i gadebelysning bedes meddelt MEF direkte.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt, og takkede herefter for god ro og orden.

Efter Konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat som følger:

Formand: Tove Siim Nielsen Havretoften 4
Kasserer: E. Holten Møller    Havrevænget 16
Sekretær: P. K. Kristiansen   Havrevænget 22
øvrige:     Arne Jensen         Havrevænget 8                                                         

               Per Nielsen          Bygvænget   8


Peder K. Kristiansen