Generalforsamling 15. marts 1991

 

Formanden bød velkommen og forestod valget til dirigentposten, denne blev besat med Poul Christensen Havrevænget 25

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hermed gav han ordet videre til formanden, for dennes beretning fra det forgangne år.

Formandens beretning.

Det har været et roligt år uden de helt store ting.
Der er fra bestyrelsen fremsendt et klageskrift vedrørende opførelse af et betonblandeanlæg  Granhøjvej 4.

Bestyrelsen har også haft kontakt med et vagtselskab, angående patruljering i kvarteret, da der har været en del indbrud det seneste, bør der gøres noget for at imødegå ubudne gæster. Et alternativ til vagtselskabets patruljering kan være naboovervågning og fællesindkøb af flere der kan registrere bevægelser og derved tænde lys et eller flere steder.
Der er nogle steder i kvarteret hvor hække og træer langs fortove bør beskæres, der bliver mulighed for at benytte fortovet uden gener. Sankthans festen den tomme grund Havretoften var igen en succes, denne tradition vil vi forsøge at holde liv i.
Formandens beretning og især fremsættelse af forslag til måder at sikre kvarteret mod ubudne gæster, gav en del meningstilkendegivelser. Man enedes om, at forsøge genoplivning af gensidig naboovervågning og opsætning af et skilt ved indkørslen til kvarteret, der klart tilkendegiver at her i kvarteret er der naboovervågning.
Herudover blev den kommende bestyrelse bedt om at undersøge interessen for fælles indkøb af detektorer til styring af belysning.

Regnskab & budget:

Ordet blev givet videre til kassereren som gennemgik regnskab for det forgangne år, status pr 31.12.90 og budget for 1991.
Til regnskabet var der kommentarer om for lille rentesats for bankens vedkommende, der blev fremsat opfordring om at forsøge en forbedring af denne rentesats.
Udover et par små redaktionelle fejl blev regnskab, status og budget fundet fyldestgørende og dermed godkendt.


Valg til bestyrelsen:

Genvalgt blev P. K. Kristiansen Havrevænget 22.
Nyvalgt blev   Per Nielsen            Bygvænget 8.

Til Suppleantlisten:

Nyvalgt blev H. P. Lund Bygvænget 3.

Valg af revisorer:

Her genvalgtes: Jørn Würtz og Karsten Jørgensen.

Indkomne forstad:

Ingen forslag.

Eventuelt:

Dette punkt blev indledt med en snak om fortovet langs det grønne areal mellem Havrevænget 13 og 25, det ser mildest talt forfærdeligt ud, det er fuldstændig tilgroet af ukrudt om sommeren, og dækket af sne om vinteren. Diverse sti forbindelser i området lider samme skæbne, den kommende bestyrelse bedes holde kommunen fast dennes vedligeholdelses pligt for disse områder.
Der blev fremsat ønske om en stiforbindelse fra Bavnehøjvej til Bavnevej af hensyn tit lettere adgang til købmanden. Dette kræver indkøb af jordarealer al de implicerede grundejere og det kan godt blive en umulig affære.
Manglende skraldeposer eller mangel korrekt optræden fra skraldemændene følges nærmere af den enkelte grundejer.
Der er konstateret skadereder Rugvænget, disse bedes den enkelte grundejer hurtigst muligt anmelde til kommunen, de kan blive fjernet.
Til slut den sædvanlige diskussion om hundenes efterladenskaber kattejammer, husdyr ejere opfordres endnu en gang til at vise hensyn.
Dirigenten konstaterede herefter dagsordenen for at være udtømt og afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Herefter gik man over til det festlige samvær i forbindelse med Grundejerlaugets 25 år’s Jubilæum.

Efter Konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelser, sammensat som følger:

Formand: Tove Siim Nielsen  Havretoften 4
Kasserer: E. Holten Møller     Havrevænget 16
Sekretær: P. K. Kristiansen   Havrevænget 22
Øvrige:    Arne Jensen          Havrevænget 8
              Per Nielsen            Bygvænget 8


15.05.91
Peder k. Kristiansen.