Generalforsamling 29. marts 1990 

 

Til dirigentposten valgtes Jørn Würtz.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og hermed gav han ordet til formanden.

Formandens beretning;

Formanden startede med en konstatering af at det har været et roligt år. Der er blevet afholdt en god sankthansfest den tomme grund Havretoften, det er noget som tåler gentagelse.

Der er fremkommet tilbud fra Marius Pedersen angående kloakrensning med slamsuger, inspektion af afløbsledninger m.v.. disse ydelser gives der 10 % rabat såfremt man kan fremlægge gyldig bevis for at man er medlem af Grundejerlauget Baunehøj., dette gøres ved fremvisning af betalt girokort.
Til næste år fylder Grundejerlauget Baunehøj 25 år, ideer til markering af dette ønskes.

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og kunne derfor godkendes.

Regnskab og budget:

Ordet blev givet videre til kassereren som bedste vis fremlagde og gennemgik regnskabet for det forgangne år, status pr 31.12.89 og budget for det kommende år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det opstillede og udmærket reviderede regnskab, hvorfor det kunne godkendes.

Med hensyn til budgettet for kommende år vil det eventuelt blive nødvendigt med kontingentforhøjelse og en svag reduktion af containerne, eller en kraftig af disses antal, dette skyldes den store stigning i
lossepladsafgiften.

Generalforsamlingen gav den kommende bestyrelse mandat til en kontingent forhøjelse med 50,00 Kr. og til at reducere container antallet minimalt eller finde en anden form til bortskaffelse af medlemmernes storskrald/ haveaffald.

Valg til bestyrelsen:

Genvalgt blev. Tove Siim Nielsen Havretoften 4  C. Holten Møller Havrevænget 16
Bodil Smed ønskede p.g.a. flytning at trække sig ud af bestyrelsen, dette blev godkendt.
Da det er midt i en periode indtræder 1.supleant
Freddy Nielsen Havrevænget 4

Valg af supleanter:

Tidligere valgte suppleanter forbliver.

Valg af revisorer:

Genvalgt blev. Jørn Würtz og Karsten Jørgensen

Indkomne forslag:
ingen

Eventuelt:

Hundehøm hømproblematikken blev bragt bane, der var forslag om at forsyne lygtepælene med små afrivningsplastikposer man her kunne iføre sig en plastikpose og i den hjembringe sin hunds efterladenskaber. Hundefolket opfordres til selv at medbringe sådanne poser og i øvrigt til at vise hensyn.
Katte er også visse steder et problem, katte folket opfordres til at holde deres katte inde om natten.
Der er knallertreparatører her i kvarteret, det henstilles til disse om at vise samfundssind og dermed støje mindst muligt. Der er også en melding om en motorcyklist der har lige rigeligt travlt.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat følgende måde:

Formand: Tove S. Nielsen   Havretoften 4
Kasserer: E. H. Møller         Havrevænget 16
Sekretær: P. K. Kristiansen  Havrevænget 22
øvrige :    Arne Jensen        Havrevænget 9
              Freddy Nielsen     Havrevænget 4

Suppleanter:
K. J .Kristensen  Bavnehøjvej 63
Per L. Nielsen     Rugvænget 12
Jacob Vinding     Bavnehøjvej 74
Henning Jensen  Havrevænget 33