Generalforsamling 30. marts 1989 

 

Til. dirigentposten valgtes P O. Nielsen.


Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og hermed gav han ordet til formanden.


Formandens beretning:


Formanden startede med en konstatering af at det har varet et roligt år. Der er blevet afholdt en god sankthansfest den tomme grund Havretoften, det er noget som tåler gentagelse.
Mødet om hybridnet blev ikke det helt store tilløbsstykke, indbydelsen blev delt ud til Ca. 250 husstande heraf mødte ca. 10 %. Foreningens fest som blev holdt i Søholthuset blev igen en stor succes der var en god tilslutning og et højt humør.

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og kunne derfor godkendes.


Regnskab og budget:

Ordet blev givet videre til kassereren som bedste vis fremlagde og gennemgik regnskabet for det forgangne år, status pr 31.12.88 og budget for det kommende år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det opstillede og udmærket reviderede regnskab, hvorfor det kunne godkendes.

Valg til bestyrelsen:

Nyvalgt blev.    Arne Jensen        Havrevænget 8
Genvalgt blev.  P. K .Kristiansen  Havrevænget 22
                      Bodil Smed          Rugvænget 15

Valg af suppleanter:

Nyvalgt blev. Freddy Nielsen     Havrevænget 4
                   K. J. Kristensen    Bavnehøjvej 63

Valg af revisorer:

Genvalgt blev. Jørn Würtz og Karsten Jørgensen

Indkomne forslag:

Ingen


Eventuelt:

Herunder blev containerordningen omtalt og det henstilles endnu engang til brugerne om hver især at holde ryddeligt omkring containerne og kun fylde det i som komme i disse.

Anvendelsen af containerne fremgår klart af reglementet containerplanen.
Der henstilles det kraftigste til at dette reglement følges. Hvis dette ikke sker kan det i værste fald betyde at ordningen vil blive bragt til ophør.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.


Uden For dagsordenen:

Efter generalforsamlingen blev der tid til en øl og en klemme, og medens der blev drukket kaffe sluttede aftenen med et indlæg om gensidig naboovervågning og kriminalprævention. Skulle der vare nogle i foreningen der aktivt vil, starte naboovervågning kan der rekvireres mærkater til opklæbning, disse kan afhentes hos kassereren, og yderligere information om emnet kan rekvireres hos politiet.

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat
følgende måde:

FarmandTove S. Nielsen  Havretoften 4
Kasserer:  E. H. Møller        Havrevænget 16
Sekretær   P. K. Kristiansen Havrevænget 22
øvrige:      Arne Jensen       Havrevænget 8                    

               Bodil Smed         Rugvænget 15

Suppleanter:

Freddy Nielsen     Havrevænget 4
K. J . Kristensen   Bavnehøjvej 63
Jan L. Nielsen       Rugvænget 12
Jacob Vinding       Bavnehøjvej 74
Henning Jensen    Havrevænget 33