Generalforsamling 29. marts 1988

 

Jørn Würtz blev valgt til dirigent.

Generalforsamlingen konstateredes at være lovligt indvarslet.

Formandens beretning:

Det har været et år med diverse små skærmysler. Demonstrationen af komposteringsmaskinen var ikke det store tilløbsstykke.

Brev til Politimesteren angående legende børn i kvarteret blev besvaret med en høflig påmindelse om, at dette brev endog i nogenlunde samme vendinger var blevet tilbagevist et tidligere tidspunkt.

Container-ordningen blev ikke dyr som først antaget, dette punkt behandles senere.


Regnskab:

Kassereren gennemgik regnskab for 1987, status pr. 31—12—1987 og budget 1988/1989, disse blev  fundet i orden og godkendt. Der blev konstateret 12 husstande i restance med kontingentbetaling. 6 stk. reel restance og 6 stk. der konsekvent betaler et år bagud, dette er ikke en tendens der bifaldes.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Genvalg af Elsebeth Holten Møller Havrevænget 16 nyvalg af Tove Siim Nielsen, Havretoften 4

Valg af suppleanter:

Jan Lysdal  Nielsen. Rugvænget 12
Per  Olaf  Nielsen.   Havretoften 4
Jacob Vinding.         Bavnehøjvej 74
Henning Jensen.      Havrevænget 33

Valg af revisorer:

Her genvalgtes Jørn Würtz  og Karsten Jørgensen.

Indkomne Forslag:

Ingen.

Eventuelt:

Herunder blev der opfordret til at holde et vågent øje med kvarteret, da der har været ubudne gæster flere steder især Havrevænget.

Før omtalte besparelse containerordningen og deraf kommende forøgelse af likviditeten, gav anledning til forslag om at holde en sommerfest. Som festudvalgsmedlemmer valgtes:

Elsebeth Holten Møller. Havrevænget 16
Tove Siim Nielsen.        Havretoften  4
Hedda Jensen               Havrevænget  33

Der fremkom forslag om at kontakte J T A S vedrørende hybridnettet, og afholdelse af et informationsmøde om dette punkt en gang til efteråret. Den nye bestyrelse og Jørgen Würtz aftaler nærmere.


Der blev givet udtryk for problemer med trykket vandforsyningen. Dette er især galt i den .øvre ende af Bavnehøjvej, vandværket kontaktes af bestyrelsen.

Formanden  afsluttede generalforsamlingen med et tak for god ro og orden.

Uden for dagsorden:

Jørn Würtz  gav et interessant indslag om kommunens planer fremover.

Videoen om Hjejlen blev vist og det efterfølgende indlæg gav anledning til er del spørgsmål om de forskellige former for sejlads Silkeborgs mange søer.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig og ser ud som følger:

Formand : Hans Erik Daugård,       Havretoften 7

Kasserer: Elsebeth Holten Møller,  Havrevænget 18

Sekretær: Peder k.  Kristiansen,     Havrevænget 22

Øvrige :    Bodil Smed                   Rugvænget 15

              Tove Siim Nielsen,          Havretoften 4