Generalforsamling 31. marts 1987

 

Jørn Würtz  valgtes til dirigent.

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning:

Året har været stille og roligt, indtil den nye lossepladsafgift blev vedtaget. Hermed blev vor containerordning belastet med ekstra 108,80 kr. pr ton, svarende til en fordobling af udgiften.

Der var indkommet forslag om anskaffelse af en komposteringsmaskine.

Regnskab:

Blev fremlagt og godkendt. Kontingentet for året bør indbetales straks efter opkrævning.

Budget:

Ændring af containerordningen blev drøftet. Det blev vedtaget, at ordningen skulle forsætte i sin nuværende omfang med det deraf følgende budget.

Valg til bestyrelsen:

Der blev foretaget valg, og bestyrelsen ser nu ud som følger:

Formand:         Per Olaf Nielsen                 Havretoften 4

Kasserer:         Elsebeth Holten-Møller        Havrevænget 16

Sekretær:         Peder k. Kristiansen            Havrevænget  22

Øvrige:            Bodil Smed                        Rugvænget  15

                      Hans Erik Daugård               Havretoften  7

Suppleanter:

                        Torben Karlsen                  Bavnehøjvej  44

                         Henning Jensen                Havrevænget 33

                         Jacob Winding                  Bavnehøjvej  74

                         Tove Siim Nielsen             Havretoften  4

                         Erik Kirkegård                   Havrevænget  1

Valg af revisorer:

Som revisorer genvalgtes Jørn Würtz og Karsten Jørgensen

 

Eventuelt:

Der blev foreslået fornyet henvendelse til politimesteren angående " legende børn skiltning"

Formanden afsluttede mødet.

Uden for dagsordenen:

Borgmester Jørn Würtz fortalte levende om kommunens aktiviteter og økonomi specielt af interesse for vort område. - Tak til Borgmesteren.

Silkeborgfilmen blev fremvist til stor interesse for de fremmødte. - For interesserede kan nævnes, at den kan lånes som video biblioteket.

    DEMONSTRATION

bestyrelsens foranledning er der arrangeret en demonstration af en komposteringsmaskine.

Silkeborg Plæneklipperservice vil lørdag d. 6 juni kl. 13,30 demonstrere hvorledes man let, elegant og smertefrit kan omdanne sit haveaffald til kompost ved brug af en komposteringsmaskine. Demonstrationen afholdes Havrevænget - ud for nr.22 - ved containerpladsen.

MØD OP: GRUNDEJERLAUGET GI´R EN ØL

FARTBØLLER

Bestyrelsen skal efter gentagne henvendelser endnu engang gøre opmærksom , at der er andre trafikanter end bilister.

Der udvises ikke tilbørligt hensyn til skoleelever, legende børn og andre svage trafikanter. Der parkeres ofte, fortovene er ufremkommelige.

Det henstilles derfor endnu engang kraftigt til bilisterne, at man færdes i området med hensyntagen og omtanke.