Generalforsamling 19. marts 1986

 

Jørn Würtz valgtes til dirigent.

Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formandens beretning:

Henvendelse til de 2 andelsboligforeninger om optagelse i Grundejerlauget viste ingen interesse for fællesskab og planerne er skrinlagt. Gadelamper Bavnehøjvej m.m. samt stien til Oslovej udskiftes og nye installeres af MEF og Silkeborg kommune.
Henvendelse til kommunen angående snerydning Havrevænget blev positivt modtaget.
Kommunen etablerer fortov Havrevænget 9—11—13 samt ud for kommunens grundstykke.
Henvendelse til politimesteren angående A22—skiltning (legende børn) blev negativt besvaret.

Regnskab & budget:

Blev fremlagt og godkendt.

Valg til bestyrelsen:

Der blev foretaget valg. Bestyrelsen ser ud som følger:

Formand: Per Nielsen                 Havretoften 4
Kasserer: Elsebeth Holten Møller Havrevænget 16
Sekretær: Freddie Førster           Bygvænget 6
øvrige:     Peder K. Kristiansen    Havrevænget 22
              Jytte Loft Sørensen      Bavnehøjvej 72

Suppleanter: Torben Karlsen        Bavnehøjvej 44
                   Henning Jensen       Havrevænget 33
                   Jacob Winding         Bavnehøjvej 74
                   Tove Nielsen           Havretoften 4
                   Erik Kirkegård          Havrevænget 1

Valg af revisor:

Som revisorer valgtes: Jørgen Würtz og Karsten Jørgensen

Eventuelt:

Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsesmedlemmer samt revisorer vil være kontingent fri.

Formanden afsluttede mødet.

P.B.V.
Freddie Førster


Borgmester Jørgen Würtz gav en udbytterig orientering om aktuelle emner i vores kommune, og besvarede mange spørgsmål. Tak til borgmesteren.

grund af gentagne klager angående hensynsløs trafik i området, vil bestyrelsen foranledige hastighedskontrol Bavnehøjvej.