Generalforsamling 28. marts 1985

 

Jørn Würtz er valgt til dirigent.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens beretning:

Et fredeligt år, uden de store begivenheder. I årets løb er der sket en udvidelse af kvarteret med 2 andelsboligforeninger. Der har endvidere i årets løb været en del røre omkring Bakkeskolens fremtid. I den forbindelse betydningen af at være aktiv og enig fremhæves!

Containerordningen har fungeret uden problemer.  Der opfordredes fra medlemmerne til at stå sammen om bevarelsen af Bakkeskolen. Det blev vedtaget at udvide containerordningen med ekstra containere, fordelt over året.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med forklaring om, at der er oprettet en foreningskonto med bedre forrentning med, den hensigt at anbringe hovedparten af foreningens midler her.

Budgettet for det kommende år blev fremlagt og vedtaget, og kontingentet fastsættes fortsat til kr. 14o, pr. parcel.

Der blev foretaget valg til bestyrelsen, der nu ser således ud:

Formand:       Per Nielsen                    Havretoften       4
Kasserer:       Elsebeth Holten Møller     Havrevænget   16
Sekretær:       Freddie Førster               Bygvænget        6
øvrige:           Peter Chr. Christiansen    Havrevænget   22
Suppleanter:   Torben Karlsen               Bavnehøjvej    44
                    Henning Jensen               Havrevænget   33
                    Jacob Winding                 Bavnehøjvej    74
                    Tove Nielsen                   Havretoften      4
                    Erik Kirkegård                  Havrevænget    1


Som revisorer valgtes: Jørn Würtz og Karsten Jørgensen

Generalforsamlingen vedtog at anvende kr. l5.ooo,-kr.  fra foreningens formue til afholdelse af en sommerfest.
Som festudvalg valgtes  kasserer E. Holten. Møller, Tove Nielsen og Torben Karlsen og Henning Jensen.

Under eventuelt besluttedes at sende skriftlig henvendelse til kommunen vedr. glatførerproblemer Havrevænget.

P.B.V

Freddie Førster