Bestyrelsesmøde den 15. december 2016

Fremmødte: Thomas, Lise, Kim, Allan, Ejnar, Ann Cathrine

Fraværende: Dorthe

Referent: Ann Cathrine

 

1. Siden sidst/opfølgning:

- Godkendelse af referat – rettelse til formuleringer – derudover blev det godkendt.

- Kontingenter: der mangler stadig 4 indbetalinger. Rykker sendt i oktober.

- Petanque evaluering: arrangementet blev afholdt 4 dage i september, der var ok med besøg ca. 10 pr. gang. Det blev hurtigt mørkt. Vi har derfor aftalt at petanque ikke bliver afholdt igen i september, men evt. erstattes af banko. Dette er også et forslag til punkt til Generalforsamlingen.

Henvendelser:

Jørn Würtz har fået svar fra kommunen ang. forespørgsel om fortov på Bavnehøjvej. Konklusionen på svaret er, da området ikke er færdig kan kommunen ikke tage stilling til om der kommer fortov. Derudover spiller det økonomiske også ind.

Vi har fået en henvendelse ang. deltagelse i undersøgelse ang. støjgener ved motorvejen. Bestyrelsen anbefaler at medlemmerne ikke deltager i undersøgelsen, da undersøgelsen ikke er anonym og vi ikke kan se at det gavner vores område at svare på undersøgelsen. Der sendes en rundskrivning rundt.

Opfølgning på punkter fra sidste møde:

Containerfordeling:

Allan bestiller 2 containere 4 gange om året og han fik en god pris herpå. Datoer mv bliver sendt rundt sammen med invitation til Generalforsamling.

2. Kommende arrangementer:

Bankospil: Vi har talt om at afholde banko i januar. Det er aflyst da det kommer for tæt på Generalforsamling. Det er udsat til efteråret.

Fastelavn: Bliver afholdt den 26.02.2017 kl. 14 på legepladsen. Indbydelse samt indkøb af diverse  tager Lise sig af i samarbejde med AC. Indbydelsen laves sammen med indbydelse til Generalforsamling og container datoer.

Generalforsamling:

Ideer: KFUM klubhus, vinsmagning, pølsebord og ost. Kim undersøger alt ang. vinsmagning. Thomas undersøger om klubhuset kan lejes.

Generalforsamlingen bliver den 31.03.2017. Tidspunkt kommer senere.

Næste møde som kun omhandler Generalforsamlingen bliver den 26.01.2017 kl. 19.30.

3. Trafik i området/hastighedsbegrænsning: Ønske om skilt med 30 km/t – hvilket svar fik vi sidst fra kommunen? Kim undersøger det. Evt. ny måling og et godt argument for dette er, at der nu er en legeplads som kræver hastighedsbegrænsning.

Fortov på Bavnehøjvej: Se afsnit om henvendelser.

Svinget: Der er kommet midterstriber i svinget på Gødvad Bakke – vi afventer og ser om dette afhjælper problemet.

Parkering på Gødvad Bakke: Stadig et problem, evt. kan grunden ved siden af sprogskolen bruges til parkering.

4. Næste møde er aftalt til den 26.01.2017 kl. 19.30

Områder til næste møde:

-          Generalforsamling

5. Evt:

Hjertestarter i området – Kim undersøger muligheder for det.

Råger: Der bliver søgt om mulighed for regulering

Hunde: Der er problemer med hunde der skider i andres haver.